Verejná vyhláška - Obchodná verejná súťaž

25.04.2013 10:20

V e r e j n á   V y h l á š k a

 

 

Obec BRETKA

so sídlom Obecný úrad, Bretka č. 33, 980 46 Gemerská Panica

vyhlasuje podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka

 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na odplatný prevod spoluvlastníckeho podielu obce na nehnuteľnom majetku:

 

nehnuteľnosť v katastrálnom území Bretka; parcela registra „E“; parcelné číslo: 116; výmera: 6933 m2; druh pozemku: Lesné pozemky , umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce (nehnuteľnosť LOM Bretka); zapísaná na LV č. : 156; spoluvlastnícky podiel: 1/1 t.j. 6933 m2,

 

s týmito podmienkami:

 

A./ Obsah návrhu zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá :

 1. Predmetom návrhu zmluvy bude odplatný prevod spoluvlastníckeho podielu obce na nehnuteľnom majetku definovanom vyššie (podľa vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže časť popis nehnuteľnosti);

 2. Súťažiaci ponúkne kúpnu cenu , ktorá presiahne 17 600 € /slovom: sedemnásťtisícšesťsto EUR /

 3. Súťažiaci prijíma podmienku, že do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa č.: 11959444/5200 vedeného v OTP Banka pobočka Tornaľa zábezpeku v sume 8.800,- € /slovom: osemtisícosemsto EUR/ o čom doklad predloží v svojom návrhu podľa bodu 8.

 4. Súťažiaci zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy na vklad v Katastri nehnuteľností, najneskôr do 1 mesiaca od vyhodnotenia súťaže, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy V prípade odstúpenia vyhlasovateľa od zmluvy, z dôvodu uvedeného v predchádzajúcej vete, zábezpeka zložená úspešným súťažiacim prepadá v prospech vyhlasovateľa.

 5. Súťažiaci berie na vedomie , že účinky odstúpenia od zmluvy podľa bodov 3. a 4. vyššie nastávajú doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká /§§ 344, 349 Obchodného zákonníka/

 6. Návrh zmluvy musí obsahovať minimálne náležitosti platného návrhu zmluvy s premietnutím ustanovení §42 Katastrálneho zákona, ktorým sa stanovuje spôsobilosť zmlúv , verejných listín a iných listín na zápis do katastra

 

B./ Ostatné súťažné podmienky:

 1. Technické informácie o nehnuteľnosti poskytne starostka obce v kancelárii obecného úradu, tel.: 047/5522956 , prístup k nehnuteľnosti a jej obhliadku je možné dohodnúť so starostkou obce na obecnom úrade tel.: 047/5522956.

 2. Návrh na uzavretie zmluvy podávajte písomne na adresu „Obec Bretka, Obecný úrad , Bretka č.33, 980 46 Gemerská Panica“, s označením „Prihláška do OVS č.2/2013“ a „ NEOTVÁRAŤ ! “, v uzavretom nepriesvitnom obale.

Do uzavretého nepriesvitného obalu vložte :

- doklad preukazujúci totožnosť súťažiaceho ( v prípade právnickej osoby: výpis z obchodného registra príslušného registračného súdu , nie starší ako tri mesiace ku dňu konca lehoty na predkladanie návrhov; v prípade fyzickej osoby - podnikateľa výpis zo živnostenského registra príslušného obvodného úradu, nie starší ako tri mesiace ku dňu konca lehoty na predkladanie návrhov názov; v prípade fyzickej osoby: kópia platného občianskeho preukazu);

- doklad o zložení zábezpeky v stanovenej výške na účet vyhlasovateľa, v originálnom vyhotovení alebo v úradne overenej kópii.

- návrh zmluvy na odplatný prevod vyššie uvedeného nehnuteľného majetku v zmysle bodu A/ Obsah návrhu zmluvy, vložený do uzavretej obálky označenej adresou súťažiaceho,adresou vyhlasovateľa a s výrazným označením „OVS č.: 2/2013 – NAVRH ZMLUVY“.

 1. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 13. 05. 2013 o 12,00 hod.

 2. Návrhy predložené po uplynutí lehoty uvedenej v bode 9. , alebo návrhy ktoré neobsahujú požadované doklady v zmysle bodu 8. podmienok súťaže sú zo súťaže vylúčené.

 3. Súťažiaci nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou podkladov do verejnej obchodnej súťaže ani s účasťou na verejnej obchodnej súťaži.

 4. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov zmlúv. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia súťaže. V prípade neúspešného súťažiaceho bude zložená zábezpeka vrátená v lehote na oznámenie výsledkov vyhodnotenia súťaže.

 5. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný.

 6. Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.

 7. Predložené návrhy je možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci pre vyhlasovateľa a to  len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov zmlúv.

 8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.

 

 

 

 

V Bretke, dňa 25. 04. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Giczeiová

starostka obce

 

 

 

 

 

Vyvesené : 25. 04.2013

 

Zvesené :