V zmysle Verejnej vyhlášky č. OLP/2405/84443 zo dňa 9.03.2020

10.03.2020 11:46

V zmysle Verejnej vyhlášky č. OLP/2405/84443 zo dňa 9.03.2020:

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy *(aj iné mimoškolské aktivity ako záujmové krúžky)

Termín: 10.3.2020 do 23.3.2020

V zmysle Verejnej vyhlášky č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9.3.2020

Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré sa v období od 10.3.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky, do Slovenskej republiky sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky svojmu lekárovi

V dôsledku potvrdeného výskytu ochorenia COVID-19 na Slovensku, vydáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave pre všetky zariadenia pre deti a mládež v územnom obvode Rožňava nasledovné odporúčania:

 

·         Dodržiavať zvýšený protiepidemiologický režim (zabezpečiť dôkladnú dezinfekciu priestorov a predmetov prichádzajúcich do kontaktu s deťmi a pracovníkmi; dbať na zvýšené vetranie miestností, osobnú hygienu; v školách dôsledne dozerať na správne umývanie rúk detí mydlom, teplou vodou a osušením rúk do vlastného uteráka)

·         V školách dbať na dôsledné vykonávanie ranného filtra detí pedagogickými pracovníkmi; pri zistení chrípkových príznakov počas ranného filtra neprebrať dieťa do kolektívneho zariadenia;

·         V prípade chrípkových príznakov zistených počas výchovného procesu, izolovať dieťa od kolektívu, bezodkladne telefonicky kontaktovať zákonného zástupcu a následne dieťa odovzdať do domácej starostlivosti a kontaktovať RÚVZ so sídlom v Rožňave na t. č.: 0918 222 887

·         Dezinfekčné prostriedky umiestniť v škole na dostupné miesta, kde sa zdržiava väčší počet detí, t. j.: chodby, šatne, zariadenia na osobnú hygienu

·         Zabezpečiť vo všetkých priestoroch pravidelnú výmenu vzduchu

·         Informovať rodičov a návštevníkov zariadenia o zvýšenom protiepidemiologickom režime v zariadení

 

 

Zároveň Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave žiada všetky zúčastnené strany, t. j. žiakov, zákonných zástupcov a pedagogických pracovníkov, aby v súvislosti s ochorením COVID-19 nepodliehali panike a po zistení príznakov u niektorého z detí, pracovníkov alebo zákonných zástupcov, ktorí v poslednom čase navštívili niektorú z krajín s ohniskom nákazy bezodkladne telefonicky kontaktovali pracovníkov Oddelenia epidemiológie na RÚVZ  so sídlom v Rožňave na t. č.: 0918 222 887, 0905 439 276, prípadne 058/7323257.