V Z N o používaní pyrotechnických predmetov na zábavné a oslavné účely na území obce BRETKA

26.03.2015 20:08

N á v r h

 

O B E C   B R E TKA

 

v súlade s ustanovením § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm.g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 Vyhlášky 536/1991 Zb. Slovenského banského úradu a § 1 Nariadenia vlády SR č. 398/1999 Z.z. vydáva

 

V Š E O B E C N É     Z Á V A Z N É     N A R I A D E N I E

 

č. 2/2015

 

o používaní pyrotechnických predmetov na zábavné a oslavné účely na

území obce  BRETKA

 

 

 

 

 

 

Návrh tohto nariadenia /VZN/

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 26. 3. 2015

Návrh zverejnený na webovej stránke obce dňa: 26. 3. 2015

Zvesené z úradnej tabule obce dňa:

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Anna Giczeiová

                                                                                                 starostka obce

 

 

I. časť

Úvodné  ustanovenia

                                                § 1                                               

 

  1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia / ďalej len  „ VZN „ / je stanoviť pravidlách a časové obdobie pre používanie pyrotechnických predmetov na zábavné a oslavné účely   / ďalej len „ zábavná pyrotechnika“ / na území obce Bretka.
  2. Toto VZN sa vydáva za účelom zabezpečenia ochrany zdravých podmienok na odpočinok  a regeneráciu síl občanov pred ich možným narušením, spôsobeným hlukom z používania zábavnej pyrotechniky* alebo iného predmetu spôsobujúceho detonáciu**.
  3. Toto VZN je záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov obce, fyzické osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území obce a pre vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností a iných objektov, na verejných priestranstvách v katastrálnom území obce Bretka.

 

II. časť

Základné pojmy

§ 2

 

  1. Zábavnou pyrotechnikou sa na účely tohto VZN rozumie skupina určených výrobkov * ktoré obsahujú technologicky spracované pyrotechnické zloženie, prípadne aj malé množstvo iných druhov výbušnín, ktoré sú nebezpečné predovšetkým z hľadiska požiarnej bezpečnosti, pri dodržaní návodu na použitie však neohrozujú život, zdravie ani majetok osôb a používajú sa na zábavné a oslavné účely. Zábavná pyrotechnika sa zaraďuje podľa stupňa nebezpečenstva do tried I, II, III a IV. Zoznam výrobkov je uvedený v prílohe tohto VZN.
  2. Pyrotechnické zloženie sú mechanické zmesi horľavín, okysličovadiel, spojív a ďalších prídavných látok, ktorými sa chemickou premenou vo forme rýchleho horenia vyvolávajú svetelné, zvukové, dymové, tepelné, tlakové a pohybové účinky / ďalej len „ pyrotechnické efekty „/.
  3. Ohňostroj je súčasné alebo v krátkom časovom slede nasledujúce odpaľovanie zábavnej pyrotechniky tried I až III, vo vopred určenom poradí a z vopred určeného miesta pri ktorom sa využívajú svetelné, zvukové, dymové alebo pohybové účinky zábavnej pyrotechniky určenej na zábavné a oslavné účely.
  4. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sa rozumejú všetky miesta určené na verejnéužívanie, najmä cesta I až III triedy, priľahlé chodníky prejazdných úsekov ciest, miestne komunikácie I až IV. triedy, verejné parkoviská, odstavné plochy, zastávky a nástupné ostrovčeky verejnej autobusovej dopravy, autobusová stanica, železničná stanica, trhoviská, verejná zeleň, chatové oblasti, spevnené plochy pred objektami občianskeho vybavenia.

 

* § 1 nariadenia vlády SR č. 398/1999 Z.z.- Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky

** predmety, ktoré neprešli štátnou skúškou a ich uvádzanie do obehu nebolo povolené / napr.

podomácky vyrobené výbušné predmety/   

- 2 -

 

5.  Zábavná pyrotechnika sa nesmie používať v uzatvorených miestnostiach a na iných miestach, kde by mohlo dôjsť k narušeniu občianskeho spolunažívania.

6.  Zákaz sa nevzťahuje na zábavné, športové a iné akcie so súhlasom obce Bretka  , za predpokladu, že organizátor zodpovedá za bezpečnosť účastníkov podujatia.

7.  Na verejných priestranstvách je zakázané voľne predávať zábavnú pyrotechniku, iný podobný materiál bez príslušného oprávnenia, resp. potvrdení o skúške. Predávajúci je povinný pri predaji zábavnej pyrotechniky dodržiavať ustanovenia iných právnych noriem súvisiacich s pyrotechnickými výrobkami.

 

 

III. časť

Používanie predmetov zábavnej pyrotechniky

a povinnosti pred vykonaním ohňostrojov

 

§ 3

 

1/  Zábavnú pyrotechniku na území obce je zakázané používať okrem 31.decembra a 1.januára kalendárneho roka a akcií podliehajúcich oznamovacej povinnosti uvedené v ods.2.

2/  Ohňostroj a prípadné podobné akcie so zábavnou pyrotechnikou možno uskutočniť len po písomnom oznámení obci  Bretka, a to najneskôr 10 dní* pred termínom vykonania ohňostroja. Oznámenie vykonávateľa ohňostroja musí obsahovať:

      a) meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostroja a údaje o preukaze odpaľovača ohňostroja / číslo a dátum vydania, orgán ktorý preukaz vydal/ a telef. kontakt

      b) miesto, dátum a plánovaný začiatok ohňostroja / ohňostrojných prác/, dôvod ich vykonania, predpokladaný čas trvania a ich rozsah

      c) stručný opis okolia v okruhu 300 m doložený situačným náčrtom s osobitným vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru vrátane určenia protipožiarnych a zdravotníckych opatrení

      d) na pyrotechnické výrobky triedy IV. je potrebné povolenie obvodného banského úradu

Ohňostroj je možné vykonať až po vydaní súhlasu obce Bretka / § 4 ods.3 písm. n/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Používanie zábavnej pyrotechniky mimo určených v § 3 ods. 1, tohto VZN a používanie akýchkoľvek zdrojov hluku prekračujúcich prípustné hodnoty pre denný a nočný čas určené osobitným predpisom je zakázané **.

       Odpis oznámenia je nutné zaslať aj na Obvodné oddelenie PZ v Plešivec Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v Rožňave.. V prípade použitia pyrotechnických výrobkov triedy IV. je potrebný súhlas obvodného banského úradu.

 

* § 10 Vyhlášky č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch

** § 13n zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov

 

- 3 -

 

 

IV. časť

Priestupky a sankcie

§ 4

 

1. Priestupkom proti verejnému poriadku podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v  znení neskorších predpisov / ďalej len „ zákon o priestupkoch „/ je používanie zábavnej pyrotechniky na verejných priestranstvách obce Bretka.

2. Priestupku podľa odseku 1 sa dopustí ten, kto sám alebo spoločne s inými, ak nie jeorganizátorom registrovaného verejného kultúrneho, športového  podujatia * spojeného s  používaním zábavnej pyrotechniky:

a) použije zábavnú pyrotechniku na verejných priestranstvách obce s výnimkou 31. decembra od 18.00 hod. do 1. januára do 03.00 hod., týmto nie je dotknutý zákaz používania pyrotechnických predmetov podľa osobitného predpisu**    

b) organizuje alebo inak napomáha činnosti v písmene a)

c) použite zábavnú pyrotechniku v bezprostrednej blízkosti iných osôb

3.  Priestupku podľa odseku 2 sa dopustí aj ten, kto uskutoční na území obce Bretka ohňostroj s použitím pyrotechnických predmetov triedy III.

a) bez písomného oznámenia obci Bretka

b) písomné oznámenie doručí v lehote kratšej ako 10 dní pred termínom vykonania  ohňostroja

c) včas doručené oznámenie nebude obsahovať predpísané náležitostí

3.  Za priestupok podľa odseku 2 a 3 možno podľa § 48 zákona o priestupkoch uložiť pokutu vo   výške  33,20 eur.

4.  Za priestupok podľa odseku 2 možno uložiť aj prepadnutie veci podľa § 15 alebo zhabanie veci podľa § 18 zákona o priestupkoch.

5. Výnos z pokút je príjmom obce Bretka.

 

V. časť

Kontrola dodržiavania VZN

§ 5

 

Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva Obecné zastupiteľstvo obce Bretke.

 

* zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, zákon č. 315/1992 Zb. o  telovýchovných športových podujatiach

** § 9 Vyhlášky Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch

 - 4 - 

 

VI. časť

Záverečné ustanovenia

§ 6

 

1/ Na tomto VZN obce BRETKA o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce BRETKA sa v súlade s § 11 ods.4, písm . g. SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uznieslo obecné zastupiteľstvo v obci Bretka dňa ….............  uznesením číslo …....

2/ VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce BRETKA  bolo vyvesené na pripomienkovanie občanom dňa 26.3.2015. a zvesené dňa ….............

3/ Toto VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce BRETKA nadobúda účinnosť 15-tým    dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli , a webovej stránke obce Bretka.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Anna Giczeiová

                                                                                    starostka obce

 

 

 

 

 

 

Podnety a návrhy na zmeny predložte na obecný úrad obvyklými spôsobmi najneskôr do 7.4.2015. Predpokladaný termín prejednania a schválenia návrhu VZN bude na zasadnutí OZ v Bretke dňa 7.4.2015.

 

 

 

 

 

PRÍLOHA  č. 1

k VZN č. 2/2015

o používaní pyrotechnických predmetov na zábavné a oslavné účely

na území obce BRETKA

 

 

Zoznam pyrotechnických predmetov na zábavné a oslavné účely

 

Vysvetlivky:

Vyhláška Slovenského banského úradu / ďalej len SBÚ/ č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch § 1 ods. 1 pyrotechnické výrobky sú výrobky, ktoré obsahujú zloženie, prípadne malé množstvo výbušnín a používajú sa na technické alebo zábavné účely. § 2 ods.1 pyrotechnické výrobky sa delia na:

a) pyrotechnické predmety

b) výbušné predmety

§ 2 ods.3 pyrotechnické predmety na zábavné účely sa zaraďujú podľa stupňa nebezpečenstva do tried I, II, III, IV..

 

Trieda I. : pyrotechnické hračky spravidla určené pre deti ( prskavky, pištoľové kapsle, traskavé bonbóny, malé tyčinky s farebnými plameňmi, ohňopády, blikavky, malé ohnivé kolesá a fontánky, lietajúce motýle, búchacie guľôčky, vystreľovacie konfety, úlomky a časti pyrotechnických hračiek s traskavým účinkom neodletia viac ako 0,5 m od miesta rozpadu, pritom ich zvyšky nehoria ani netlejú.

 

Trieda II. : výrobky zábavnej pyrotechniky určené pre dospelé osoby ( rímske sviece, fontány, gejzíry, malé výbušky, vystreľovacie puzdrá alebo rakety s náplňou farebných svetlíc, hvízdacie  alebo výbušné zloženie, farebné dymy, bengálske ohne)  , úlomky a časti výrobkov zábavnej pyrotechniky s traskavým účinkom neodlietajú viac ako 8 m od miesta rozpadu, pritom zvyšky nehoria ani netlejú.

 

Trieda III.: výrobky určené pre odpaľovačov ohňostrojov ( malé talianske bomby, delové výstrely, ohňopády, veľké rakety, kompaktné celky vystreľovacích puzdier, veľké japonské slnká ).

 

Trieda IV. : do  tejto triedy sú zaradené pyrotechnikcé predmety ako sú lietavice, ohňostrojové delové rany, vysokolietajúce rakety, veľké italské pumy a guľové pumy.

 

Predmety, ktoré neprešli štátnou skúšobňou a ich uvádzanie do obehu nebolo povolené ( napr. podomácky vyrobené výbušné predmety ).

 

 V Z N  o používaní pyrotechnických predmetov na zábavné a oslavné účely na území obce  BRETKA si môžete stiahnuť s kliknutím: na VZN