V E R E J N Á V Y H L Á Š K A na odplatný prevod vlastníckeho/spoluvlastníckeho podielu obce na nehnuteľnom majetku

29.06.2021 15:26
V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A
 
Obec B r e t k a
 
so sídlom Obecný úrad, Bretka č.33, 980 46 Bretka
vyhlasuje podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
 
na odplatný prevod vlastníckeho/spoluvlastníckeho podielu obce na
 
nehnuteľnom majetku:
 
- Popis nehnuteľností :
a. Parcela registra „E“ , okres: Rožňava, obec: Bretka, katastrálne územie : Bretka vedená
na liste vlastníctva č.156 ako parcela číslo 97, výmera 1875 m2
 
, Druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie, pozemok v zastavanom území obce, vlastnícky podiel k pozemku : 1/1;
b. Parcela registra „E“ , okres: Rožňava, obec: Bretka, katastrálne územie : Bretka vedená
na liste vlastníctva č.156 ako parcela číslo 98, výmera 1067 m2
 
, Druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie, pozemok v zastavanom území obce, vlastnícky podiel k pozemku : 1/1;
c. Parcela registra „E“ , okres: Rožňava, obec: Bretka, katastrálne územie : Bretka vedená
na liste vlastníctva č.156 ako parcela číslo 99, výmera 805 m2
 
, Druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie, pozemok v zastavanom území obce, vlastnícky podiel k pozemku : 1/1;
d. Parcela registra „E“ , okres: Rožňava, obec: Bretka, katastrálne územie : Bretka vedená
na liste vlastníctva č.189 ako parcela číslo 100/1, celková výmera 2385 m2
 
, Druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, pozemok v zastavanom území obce, vlastnícky podiel
k pozemku : 6/9 t.j. 1590 m2.
 
s týmito podmienkami:
A./ Obsah návrhu zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá :
1. Predmetom návrhu zmluvy bude odplatný prevod vlastníckeho/spoluvlastníckeho
podielu obce na nehnuteľnom majetku definovanom vyššie (podľa vyhlásenia verejnej
obchodnej súťaže časť popis nehnuteľnosti);
Pre predloženie návrhu zmluvy je potrebné využiť spracovaný návrh v prílohe týchto
podmienok s doplnením identifikácie kupujúceho, navrhovanej jednotkovej ceny za
m
2
a celkovej ceny za kúpu
2. Súťažiaci ponúkne kúpnu cenu , ktorá presiahne uvedenú výšku požadovanej
zábezpeky, alebo kombinácie zábezpek nehnuteľností na ktoré sa návrh podáva.
3. Súťažiaci prijíma podmienku, že do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet
vyhlasovateľa Prima banka a.s. Žilina, pob. Rožňava, číslo účtu (IBAN): SK17 5600
0000 0078 6513 1001 zábezpeku podľa rozsahu záujmu o nehnuteľný majetok
uvedený vyššie v sume :
- nehnuteľnosť podľa bodu a.) vo výške 562,50 €;
- nehnuteľnosť podľa bodu b.) vo výške 320,10 €;
- nehnuteľnosť podľa bodu c.) vo výške 241,50 €;
- nehnuteľnosť podľa bodu d.) vo výške 477,00 €;
alebo v sume súčtu príslušných čiastok zábezpeky podľa vybratej kombinácie položiek
záujmu o nehnuteľnosti.
Doklad o zložení zábezpeky na účet vyhlasovateľa/predávajúceho predloží v svojom
návrhu podľa bodu 8 vyhlásenia súťaže.
4. Súťažiaci zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy na vklad v Katastri nehnuteľností,
najneskôr do 1 mesiaca od vyhodnotenia súťaže, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť
od zmluvy. V prípade odstúpenia vyhlasovateľa od zmluvy, z dôvodu uvedeného
v predchádzajúcej vete, zábezpeka zložená úspešným súťažiacim prepadá v prospech
vyhlasovateľa.
5. Súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa bodov 3. a 4. vyššie
nastávajú doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva.
Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká /§§ 344, 349 Obchodného zákonníka/
6. Návrh zmluvy musí obsahovať minimálne náležitosti platného návrhu zmluvy
s premietnutím ustanovení §42 Katastrálneho zákona, ktorým sa stanovuje spôsobilosť
zmlúv , verejných listín a iných listín na zápis do katastra.
B./ Ostatné súťažné podmienky:
7. Informácie o nehnuteľnosti poskytne starostka obce v kancelárii obecného úradu, tel.:
047/5522956, prístup k nehnuteľnosti a jej obhliadku je možné dohodnúť so starostkou
obce na obecnom úrade tel.: 047/5522956.
8. Návrh na uzavretie zmluvy podávajte písomne na adresu „Obec Bretka, Obecný
úrad , Bretka č.33, 980 46 Bretka“, s označením „Prihláška do OVS č.1/2021“ a „
NEOTVÁRAŤ ! “, v uzavretom a nepriesvitnom obale (obálke).
Do uzavretého nepriesvitného obalu vložte :
- doklad preukazujúci totožnosť súťažiaceho ( v prípade právnickej osoby:
výpis z obchodného registra príslušného registračného súdu , nie starší ako tri
mesiace ku dňu konca lehoty na predkladanie návrhov v bežnej kópii; v prípade
fyzickej osoby - podnikateľa výpis zo živnostenského registra príslušného
obvodného úradu, nie starší ako tri mesiace ku dňu konca lehoty na predkladanie
návrhov v bežnej kópii; v prípade fyzickej osoby: kópiu platného občianskeho
preukazu);
- doklad o zložení zábezpeky v stanovenej výške na účet vyhlasovateľa,
v originálnom vyhotovení alebo v úradne overenej kópii.
- návrh kúpnej zmluvy na odplatný prevod vyššie uvedeného nehnuteľného
majetku v zmysle bodu A/. Obsah návrhu kúpnej zmluvy, ktorý je prílohou týchto
podmienok, vložený do osobitnej uzavretej obálky označenej adresou
súťažiaceho a s výrazným označením „OVS č.: 1/2021 – NAVRH ZMLUVY“.
9. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 16.07.2021 o 12,00 hod.
10. Návrhy predložené po uplynutí lehoty uvedenej v bode 9. , alebo návrhy ktoré
neobsahujú požadované doklady v zmysle bodu 8. podmienok súťaže sú zo súťaže
vylúčené.
11. Súťažiaci nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou podkladov do
verejnej obchodnej súťaže ani s účasťou na verejnej obchodnej súťaži.
12. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční do 10 pracovných dní po
uplynutí lehoty na predkladanie návrhov zmlúv. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude
oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 7 pracovných dní
odo dňa vyhodnotenia súťaže. V prípade neúspešného súťažiaceho bude zložená
zábezpeka vrátená v lehote na oznámenie výsledkov vyhodnotenia súťaže.
13. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný.
14. Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.
15. Predložené návrhy je možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu
vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci pre vyhlasovateľa a to len v stanovenej
lehote na predkladanie návrhov zmlúv.
16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť
súťaž.
Príloha : návrh kúpnej zmluvy – záväzný formulár pre ponuku
V Bretke, dňa 29.06.2021
 
Anna Giczeiová
starostka obce
 
 
Prílohy na stiahnutie (kúpna zmluva): na stiahnutie
Vyvesené : 29.06.2021V E R E J N Á V Y H L Á Š K A
 
Obec B r e t k a
 
so sídlom Obecný úrad, Bretka č.33, 980 46 Bretka
vyhlasuje podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
 
na odplatný prevod vlastníckeho/spoluvlastníckeho podielu obce na
 
nehnuteľnom majetku:
 
- Popis nehnuteľností :
a. Parcela registra „E“ , okres: Rožňava, obec: Bretka, katastrálne územie : Bretka vedená
na liste vlastníctva č.156 ako parcela číslo 97, výmera 1875 m2
 
, Druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie, pozemok v zastavanom území obce, vlastnícky podiel k pozemku : 1/1;
b. Parcela registra „E“ , okres: Rožňava, obec: Bretka, katastrálne územie : Bretka vedená
na liste vlastníctva č.156 ako parcela číslo 98, výmera 1067 m2
 
, Druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie, pozemok v zastavanom území obce, vlastnícky podiel k pozemku : 1/1;
c. Parcela registra „E“ , okres: Rožňava, obec: Bretka, katastrálne územie : Bretka vedená
na liste vlastníctva č.156 ako parcela číslo 99, výmera 805 m2
 
, Druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie, pozemok v zastavanom území obce, vlastnícky podiel k pozemku : 1/1;
d. Parcela registra „E“ , okres: Rožňava, obec: Bretka, katastrálne územie : Bretka vedená
na liste vlastníctva č.189 ako parcela číslo 100/1, celková výmera 2385 m2
 
, Druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, pozemok v zastavanom území obce, vlastnícky podiel
k pozemku : 6/9 t.j. 1590 m2.
 
s týmito podmienkami:
A./ Obsah návrhu zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá :
1. Predmetom návrhu zmluvy bude odplatný prevod vlastníckeho/spoluvlastníckeho
podielu obce na nehnuteľnom majetku definovanom vyššie (podľa vyhlásenia verejnej
obchodnej súťaže časť popis nehnuteľnosti);
Pre predloženie návrhu zmluvy je potrebné využiť spracovaný návrh v prílohe týchto
podmienok s doplnením identifikácie kupujúceho, navrhovanej jednotkovej ceny za
m
2
a celkovej ceny za kúpu
2. Súťažiaci ponúkne kúpnu cenu , ktorá presiahne uvedenú výšku požadovanej
zábezpeky, alebo kombinácie zábezpek nehnuteľností na ktoré sa návrh podáva.
3. Súťažiaci prijíma podmienku, že do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet
vyhlasovateľa Prima banka a.s. Žilina, pob. Rožňava, číslo účtu (IBAN): SK17 5600
0000 0078 6513 1001 zábezpeku podľa rozsahu záujmu o nehnuteľný majetok
uvedený vyššie v sume :
- nehnuteľnosť podľa bodu a.) vo výške 562,50 €;
- nehnuteľnosť podľa bodu b.) vo výške 320,10 €;
- nehnuteľnosť podľa bodu c.) vo výške 241,50 €;
- nehnuteľnosť podľa bodu d.) vo výške 477,00 €;
alebo v sume súčtu príslušných čiastok zábezpeky podľa vybratej kombinácie položiek
záujmu o nehnuteľnosti.
Doklad o zložení zábezpeky na účet vyhlasovateľa/predávajúceho predloží v svojom
návrhu podľa bodu 8 vyhlásenia súťaže.
4. Súťažiaci zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy na vklad v Katastri nehnuteľností,
najneskôr do 1 mesiaca od vyhodnotenia súťaže, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť
od zmluvy. V prípade odstúpenia vyhlasovateľa od zmluvy, z dôvodu uvedeného
v predchádzajúcej vete, zábezpeka zložená úspešným súťažiacim prepadá v prospech
vyhlasovateľa.
 
Strana 2 z 2
5. Súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa bodov 3. a 4. vyššie
nastávajú doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva.
Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká /§§ 344, 349 Obchodného zákonníka/
6. Návrh zmluvy musí obsahovať minimálne náležitosti platného návrhu zmluvy
s premietnutím ustanovení §42 Katastrálneho zákona, ktorým sa stanovuje spôsobilosť
zmlúv , verejných listín a iných listín na zápis do katastra.
B./ Ostatné súťažné podmienky:
7. Informácie o nehnuteľnosti poskytne starostka obce v kancelárii obecného úradu, tel.:
047/5522956, prístup k nehnuteľnosti a jej obhliadku je možné dohodnúť so starostkou
obce na obecnom úrade tel.: 047/5522956.
8. Návrh na uzavretie zmluvy podávajte písomne na adresu „Obec Bretka, Obecný
úrad , Bretka č.33, 980 46 Bretka“, s označením „Prihláška do OVS č.1/2021“ a „
NEOTVÁRAŤ ! “, v uzavretom a nepriesvitnom obale (obálke).
Do uzavretého nepriesvitného obalu vložte :
- doklad preukazujúci totožnosť súťažiaceho ( v prípade právnickej osoby:
výpis z obchodného registra príslušného registračného súdu , nie starší ako tri
mesiace ku dňu konca lehoty na predkladanie návrhov v bežnej kópii; v prípade
fyzickej osoby - podnikateľa výpis zo živnostenského registra príslušného
obvodného úradu, nie starší ako tri mesiace ku dňu konca lehoty na predkladanie
návrhov v bežnej kópii; v prípade fyzickej osoby: kópiu platného občianskeho
preukazu);
- doklad o zložení zábezpeky v stanovenej výške na účet vyhlasovateľa,
v originálnom vyhotovení alebo v úradne overenej kópii.
- návrh kúpnej zmluvy na odplatný prevod vyššie uvedeného nehnuteľného
majetku v zmysle bodu A/. Obsah návrhu kúpnej zmluvy, ktorý je prílohou týchto
podmienok, vložený do osobitnej uzavretej obálky označenej adresou
súťažiaceho a s výrazným označením „OVS č.: 1/2021 – NAVRH ZMLUVY“.
9. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 16.07.2021 o 12,00 hod.
10. Návrhy predložené po uplynutí lehoty uvedenej v bode 9. , alebo návrhy ktoré
neobsahujú požadované doklady v zmysle bodu 8. podmienok súťaže sú zo súťaže
vylúčené.
11. Súťažiaci nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou podkladov do
verejnej obchodnej súťaže ani s účasťou na verejnej obchodnej súťaži.
12. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční do 10 pracovných dní po
uplynutí lehoty na predkladanie návrhov zmlúv. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude
oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 7 pracovných dní
odo dňa vyhodnotenia súťaže. V prípade neúspešného súťažiaceho bude zložená
zábezpeka vrátená v lehote na oznámenie výsledkov vyhodnotenia súťaže.
13. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný.
14. Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.
15. Predložené návrhy je možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu
vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci pre vyhlasovateľa a to len v stanovenej
lehote na predkladanie návrhov zmlúv.
16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť
súťaž.
Príloha : návrh kúpnej zmluvy – záväzný formulár pre ponuku
V Bretke, dňa 29.06.2021
 
Anna Giczeiová
starostka obce
 
Vyvesené : 29.06.2021