V e r e j n á v y h l á š k a Schvaľovací proces dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Rožňava, dopracovanie – OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU

30.06.2022 06:53

V e r e j n á v y h l á š k a 

Schvaľovací proces dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Rožňava, dopracovanie – OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU