Upozornenie pre občanov týkajúce sa porušovania zákona o odpadoch

17.05.2022 11:23

Upozornenie pre občanov týkajúce sa porušovania zákona o odpadoch

 

Vážení občania, vzhľadom na skutočnosť, že v poslednej dobe sme zaznamenali množstvo podnetov od občanov a  štátnych orgánov  na porušovanie zákona o odpadoch, týmto si  dovoľujeme upozorniť Vás na porušovanie ustanovení zákona o odpadoch, za ktoré sa udeľuje pokuta.

V zmysle zákona o odpadoch je zakázané:

- uložiť odpad na iné miesto než na to určené, atým vytvárať nelegálne skládky odpadu,

- uložiť odpad do zbernej nádoby, ktorá na to nie je určená,

- spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach,

- spaľovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad akým je tráva, lístie, konáre, zvyšky rastlín, burina a iné,

- rozoberať staré vozidlá,

- nakladať s  elektroodpadom, batériami a akumulátormi , odpadovými pneumatikami, stavebným odpadom v rozpore so zákonom o odpadoch,

- vykonávať terénne úpravy pozemku odpadom bez potrebného súhlasu okresného úradu,

- vypúšťať kal zo septikov a  žúmp na voľné priestranstvo a do vodného toku.

Každá osoba, ktorej odpad vznikne je povinná tento odpad odovzdať v rámci zberu v obci alebo oprávnenej osobe.

Porušovanie sa trestá pokutou, ktorú môže udeliť obec do výšky 1500 eur a okresný úrad do výšky 2500 eur.

Podrobnosti týkajúce sa nakladania s odpadmi nájdete vo Všeobecne záväznom nariadení obce, ktoré je zverejnené na stránke obce.