Súpis chovateľov ošípaných

16.11.2018 08:32

Súpis chovateľov ošípaných

 

Dňa 6. 11. 2018 vydala Európská komisia (EÚ) Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektrorým členským štátom udeľuje výnimk austanovená v článku 3 ods. 2 smernice Rady 92/102/ES o identifikácii a registrácii zvierat. 

Podľa článku 1 VRK 2018/1669 sa uvádza, že výnimka na registrácuiu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ ES sa pre vymenované členské štáty vrátene Slovenskej republiky ruší. 

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava na základe VRK 2018/1669 žiada všetky obecné úrady v okrese Rožňava o súčinnosť vo veci získania prehľadu o počte neregistrovaných chovovo ošípaných, kde je súčasný realny stav 1 a viac. 

 

Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2018/1669 na stiahnutie: SKM_C25818111609230.pdf (59219)