Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska

05.12.2018 13:43

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska – 

zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

 

OZNÁMENIE

 

podľa § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

Navrhovateľ, spoločnosť Breitspur Planungsgesellschaft mbH, Opernring 9/6, A-1010 Viedeň, Rakúsko doručila dňa 15. 11. 2018 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer navrhovanej činnosti „Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska“, vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona.

 

Dňa 3. 12. 2018 bol zámer navrhovanej činnosti v súlade s § 23 ods. 1 zákona doručené obce Bretka ako dotknutej obci.

 

Obec Bretka v súlade s § 23 ods. 3 zákona o doručení tohto zámeru navrhovanej činnosti

 

informuje verejnosť a zároveň jej oznamuje,

 

že do súvisiacej dokumentácie je možné nahliadnuť:

 

 

Podľa § 23 ods. 4 zákona môže verejnosť svoje písomné stanovisko k zámeru doručiť na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, najneskôr do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle MŽP SR alebo od zverejnenia oznámenia obce Bretka (písomné stanovisko sa bude považovať za doručené, aj keď bude doručené v stanovenej lehote prostredníctvom obce Bretka; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa bude považovať za súhlasné).