Pozvánka

23.12.2021 08:38

Pozvánka

na XVII. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka,

konaného dňa 29. 12. 2021 o 10:00 hod v zasadačke obecného úradu

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ
  5. Schválenie Rozpočtu obce na rok 2021.
  6. Záver

 

V Bretke, dňa 22. 12. 2021

 

 

 

                                                                                                           Anna Giczeiová

                                                                                                             starostka obce