Pozvánka

18.08.2021 08:47

Pozvánka

na XV. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka,

konaného dňa 24.08.2021 o 16:00 hod v zasadačke obecného úradu

 

Návrh programu:

  1. 1. Otvorenie zasadnutia
  2. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 3. Schválenie programu zasadnutia
  4. 4.Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ

5.      Prejednanie výsledkov OVS č. 2/2021.

6.      Stanovenie podmienok vyhlásenie OVS č. 3/2021 na odplatný prevod majetku:

-          Parcela  registra "E" , okres: Rožňava, obec: Bretka, katastrálne územie : Bretka vedená na liste vlastníctva č.156 ako parcela číslo 116, výmera 6933 m2, Druh pozemku: lesný pozemok, vlastnícky podiel k pozemku : 1/1, pozemok je umiestnený mimo zastaveného územia obce.

 7. Záver

V Bretke, dňa 18. 8. 2021