Pozvánka

22.06.2015 19:42
Pozvánka  
 
Na 4. zasadnutie  
obecného zastupiteľstva obce Bretka,  
dňa 23. 6. 2015 o 17:00  
 
Program: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Kontorla uznesení z posledného zasadnutia OZ v roku 2015 
5. Záverečný účet za rok 2014 
6. Návrh VZN na pohrebisko   
7. Rôzné 
8. Záver        
 
V Bretke, dňa 18. 6. 2015    
 
 
Anna Giczeiová  starostka obce