Pozvánka

02.04.2015 17:02

Pozvánka

 

Na 3. zasadnutie

obecného zastupiteľstva obce Bretka,

dňa 7. 4. 2015 o 16:00

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontorla uznesení z posledného zasadnutia OZ v roku 2015
 5. Prerokovanie a schválenie VZN:
  1. VZN o používaní pirotechnických predmetov na zábavné a oslavné účely na území obce Bretka
  2. VZN o verejnom poriadku
 6. PHSR 
 7. Rôzné
 8. Záver

 

 

 

 

V Bretke, dňa 1. 4. 2015

 

 

                                                                                                           Anna Giczeiová

                                                                                                             starostka obce