Pozvánka na zasadnutie

18.02.2022 16:01

Pozvánka

 

Na XVIII. zasadnutie

obecného zastupiteľstva obce Bretka,

konaného dňa 23.02.2022 o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ.
  5. Potvrdenie o cene za výrobu a dodávku pitnej vody- Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  6. Zmena uznesenia č. 4-24-5/2021 - forma a rozsah zabezpečenia  úveru ŠFRB
  7. Záver

 

 

V Bretke, dňa 17.02.2022

 

 

                                                                                                           Anna Giczeiová

                                                                                                             starostka obce