Pozvánka na zasadnutie OZ

25.09.2020 14:05

Pozvánka

Na X. zasadnutie

obecného zastupiteľstva obce Bretka,

dňa 29. 9. 2020 o 17:00

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia;
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;
  3. Schválenie programu zasadnutia;
  4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ;
  5. Ponuka nehnuteľnosti na predaj;
  6. Záver.

 

V Bretke, dňa 25. 9. 2020

                                                                                                           Anna Giczeiová

                                                                                                             starostka obce