Pozvánka na zasadnutie OZ

24.06.2019 13:42

 

Pozvánka

 

na IV. zasadnutie

obecného zastupiteľstva obce Bretka 

dňa 28. 6. 2019 o 16:30

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia;
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;
  3. Schválenie programu zasadnutia;
  4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ;
  5. Záverečný účet za rok 2018;
  6. Informácia o situácií po prívalovom daždi;
  7. Dom smútku – stav – prípravy ku kolaudácií;
  8. Úväzok hlavného kontrolóra;
  9. Záver.

 

 

 

V Bretke, dňa 24. 6. 2019

 

 

                                                                                                           Anna Giczeiová

                                                                                                             starostka obce