Pozvánka na zasadnutie OZ

05.10.2018 11:57

Pozvánka

 

Na štvrté zasadnutie

obecného zastupiteľstva obce Bretka v roku 2018,

dňa 10. 10. 2018 o 16:00

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ.
  5. Schválenie rozpočtu obce za rok 2018
  6. Schválenie zmluvy o postúpení práva a povinnosti stavebníka – Sociálne byty
  7. Rôzne
  8. Záver

 

 

 

V Bretke, dňa  5. 10. 2018

 

 

                                                                                                           Anna Giczeiová

                                                                                                             starostka obce