Pozvánka na zasadnutie OZ

05.02.2018 16:41

 

Pozvánka

 

Na 1. zasadnutie

obecného zastupiteľstva obce Bretka,

dňa 7. 2. 2018 o 16:00

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ.
 5. Schválenie aktualizácie komunitného plánu
 6. Vysporiadanie pozemku pod vodojemom
 7. Úväzok hlavného kontrolóra
 8. SPF viyporiadanie obecných ciest
 9. Kolaudácia sociálnych bytov – vecné bremeno
 10. Fúra, zmluva o odvoze zeleného odpadu
 11. Rôzne (Leader, oprava vodovodu, asistent učiteľa, absolv.prax)
 12. Záver

 

 

V Bretke, dňa 5. 2. 2018

 

 

                                                                                                           Anna Giczeiová

                                                                                                             starostka obce