Pozvánka na zasadnutie OZ

24.11.2017 10:54

Pozvánka

 

Na tretie zasadnutie

obecného zastupiteľstva obce Bretka,

dňa 28. 11. 2017 o 16:00

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ.
 5. Stav projektov – Kanalizácia, Kamerový systém
 6. Odmeny
 7. Deň dôchodcov
 8. Ponuka od firmy Fúra s. r. o.
 9. Odkúpenie parcely
 10. Rôzne
 11. Záver

 

 

 

V Bretke, dňa  24. 11. 2017

 

 

                                                                                                           Anna Giczeiová

                                                                                                             starostka obce