Pozvánka na zasadnutie OZ

19.06.2017 15:46

Pozvánka

 

Na 2. zasadnutie

obecného zastupiteľstva obce Bretka,

dňa 22. 6. 2017 o 16:00

 

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ.
  5. Záverečný účet obce za rok 2016.
  6. Rôzne
  7. Záver

 

 

 

 

 

 

V Bretke, dňa 19. 6. 2016

 

 

                                                                                                           Anna Giczeiová

                                                                                                             starostka obce