Pozvánka na zasadnutie OZ

21.03.2017 09:22

Pozvánka

 

Na 1. zasadnutie

obecného zastupiteľstva obce Bretka,

dňa 23. 3. 2017 o 16:00

 

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Kontorla uznesení z posledného zasadnutia OZ.
  5. Rozpočet obce Bretka za rok 2017
  6. Projekt – rekonštrukcia vodovodu
  7. Rôzné
  8. Záver

 

 

 

 

V Bretke, dňa 20. 3. 2017

 

 

                                                                                                           Anna Giczeiová

                                                                                                             starostka obce