Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

15.12.2015 21:14

Pozvánka

 

Na 8. zasadnutie

obecného zastupiteľstva obce Bretka,

dňa 17. 12. 2015 o 16:00

 

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ v roku 2015
  5. Schválenie rozpočtu na rok 2015
  6. Rôzne
  7. Záver

 

 

 

 

V Bretke, dňa: 14. 12. 2015

 

 

 

 

 

                                                                                                           Anna Giczeiová

                                                                                                             starostka obce

 

 

Na Stiahnutie: Program zasadnutia