Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Bretka

21.05.2018 17:53

Pozvánka

 

Na 2. zasadnutie

obecného zastupiteľstva obce Bretka,

dňa 24. 5. 2018 o 16:00

 

 

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ.
  5. Schválenie investičného zámeru obnovu objektu Materskej školy.
  6. Záver

 

 

V Bretke, dňa 21. 5. 2018