Pozvánka na XXII. zasadnutie

18.11.2022 14:19
Pozvánka
 
na XXII. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka,
konaného dňa 23. 11. 2022 o 15:00 hod v zasadačke obecného úradu
 
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ
5. Schválenie návrhu rozpočtu obce Bretka na rok 2022-24
6. Prejednanie návrhu na náhradu platu starostky obce za nevyčerpanú dovolenku za obdobie
2020, 2021, 2022
7. Prejednanie návrhu odmeny hlavného kontrolóra obce
8. Prejednanie návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO a DSO
9. Prejednanie zoznamu a poradovníka žiadateľov o nájomné byty NŠ
10. Záver
 
V Bretke, dňa 16.11. 2022
 
Anna Giczeiová
starostka obcePozvánka
 
na XXII. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka,
konaného dňa 23. 11. 2022 o 15:00 hod v zasadačke obecného úradu
 
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ
5. Schválenie návrhu rozpočtu obce Bretka na rok 2022-24
6. Prejednanie návrhu na náhradu platu starostky obce za nevyčerpanú dovolenku za obdobie
2020, 2021, 2022
7. Prejednanie návrhu odmeny hlavného kontrolóra obce
8. Prejednanie návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO a DSO
9. Prejednanie zoznamu a poradovníka žiadateľov o nájomné byty NŠ
10. Záver
 
V Bretke, dňa 16.11. 2022
 
Anna Giczeiová
starostka obce