Pozvánka na XVIX. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka

22.06.2022 11:42

Pozvánka

na XVIX. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka,

konaného dňa 28. 6. 2022 o 15:00 hod v zasadačke obecného úradu

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ
 5. Prejednanie - Záverečného účtu obce za rok 2021
 6. Prerokovanie komunitného plánu sociálnych služieb
 7. Sponzorská zmluva – Pre Kultúru v Gemeri a mimo Gemera
 8. Projekt Mlyn Bretka
 9. Pamätná tabuľa (L. Benedek, Z. Tornallyay)
 10. LOM Bretka
 11. Návrh VZN sociálne byty
 12. Komunálne voľby 29. 10. 2022
 13. Záver

 

V Bretke, dňa 22.06.2022

 

 

 

                                                                                                           Anna Giczeiová

                                                                                                             starostka obce