Pozvánka na XVII. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka

22.10.2021 14:19

Pozvánka

na XVII. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka,

konaného dňa 27. 10. 2021 o 16:00 hod v zasadačke obecného úradu

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ
  5. Schválenie VZN č. 1/2021 dodatok č. 2 o miestnych daniach a miestnom poplatku,
  6. Prejednanie OVS č. 4/2021,
  7. Prejednanie zmeny spôsobu financovania miestnej komunikácie v rámci predloženej žiadosti ŠFRB.
  8. Záver

 

V Bretke, dňa 22.09.2021

 

 

 

                                                                                                           Anna Giczeiová

                                                                                                             starostka obce