Pozvánka na XVI. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka

23.09.2021 08:46

Pozvánka

Na zasadnutie komisie na vyhodnotenie OVS č. 3/2021, konaného dňa

28. 9. 2021 o 15:30 hod. v zasadačke obecného úradu

(zasadnutie neverejné)

 

 

Pozvánka

na XVI. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka,

konaného dňa 28. 9. 2021 o 16:00 hod v zasadačke obecného úradu

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ
  5. Prejednanie poplatku TKO
  6. Prejednanie výsledkov OVS č. 3/2021.
  7. Záver

 

V Bretke, dňa 23.09.2021

 

 

 

                                                                                                           Anna Giczeiová

                                                                                                             starostka obce