Pozvánka na XIV. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka

21.07.2021 09:59

 

Pozvánka

na XIV. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka,

konaného dňa 27. 7. 2021 o 16:30 hod v zasadačke obecného úradu

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ
  5. Prejednanie výsledkov OVS č. 1/2021.
  6. Prejednanie zámeru prevodu vlastníctva majetku obce – predaj  nehnuteľného majetku – pozemku obce na parcele:
  • Parcela  registra „E“ , okres: Rožňava, obec: Bretka, katastrálne územie : Bretka vedená na liste vlastníctva č.156 ako parcela číslo 116, výmera 6933 m2, Druh pozemku: lesný pozemok, vlastnícky podiel k pozemku : 1/1, pozemok je umiestnený mimo zastaveného územia obce.

 určenie spôsobu prevodu a súvisiacich podmienok a náležitostí.

  1. Záver

 

V Bretke, dňa 20.07.2021

 

 

 

                                                                                                           Anna Giczeiová

                                                                                                             starostka obce