Pozvánka na VII. zasadnutie OZ

20.11.2019 14:00

Pozvánka

Na VII. zasadnutie

obecného zastupiteľstva obce Bretka,

dňa 25. 11. 2019 o 16:30

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia;
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;
  3. Schválenie programu zasadnutia;
  4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ;
  5. Návrh – Programový rozpočet obce Bretka za rok 2019;
  6. Prejednanie výšky poplatku za komunálny odpad;
  7. Prejednanie podmienok prevádzkovania domu smútku;
  8. Rôzne;
  9. Záver.

 

V Bretke, dňa 20. 11. 2019

                                                                                                           Anna Giczeiová

                                                                                                             starostka obce