Pozvánka na VI. zasadnutie OZ Bretka

04.11.2019 15:02

Pozvánka

Na VI. zasadnutie

obecného zastupiteľstva obce Bretka,

dňa 11. 11. 2019 o 16:30

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia;
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;
 3. Schválenie programu zasadnutia;
 4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ;
 5. Návrh – Programový rozpočet obce Bretka za rok 2019;
 6. Návrh – VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty obce a ochranu verejnej zelene;
 7. Žiadosť o úprave cestovného poriadku – Eurobus;
 8. Dotácia na rok 2020 od Environmentálneho fondu;
 9. Kamerový systém;
 10. Kolaudácia domu smútku;
 11. Pohreb Zoltána Tornallyai;
 12. Prejednanie výšky poplatku za komunálny odpad;
 13. Prejednanie podmienok prenájmu obecných budov;
 14. Kontrola z OÚ odb. životné prostredie;
 15. Rôzne;
 16. Záver.

 

V Bretke, dňa 4. 11. 2019

                                                                                                           Anna Giczeiová

                                                                                                             starostka obce