Pozvánka na V. zasadnutie OZ

25.07.2019 09:10

Pozvánka

 

Na V. zasadnutie

obecného zastupiteľstva obce Bretka,

dňa 29. 7. 2019 o 16:30 hod.

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia;
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;
  3. Schválenie programu zasadnutia;
  4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ;
  5. Prejednanie návrhu Správy o plnení úloh KPSS obce Bretka za rok 2018;
  6. Prejednanie nákupu pozemkov: KN „E“ parc. č. 306/2 (388 m2) a časť parc. č. 306/4 (43 m2) - k. ú. Gemerská Panica.
  7. Záver.

 

 

 

 

 

 

V Bretke, dňa 24. 7. 2019

 

 

                                                                                                           Anna Giczeiová

                                                                                                             starostka obce