Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ v Bretke

23.11.2018 14:01

Pozvánka

v súlade s §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto

zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bretka,

ktoré sa uskutoční dňa 28. novembra 2018 o 16.30 hod.  v zasadačke Obecného úradu v Bretke

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie;
 2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce; Odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva;
 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií;
 4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva;
 5. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice;
 6. Schválenie programu zasadnutia;
 7. Vystúpenie novozvoleného starostu obce;
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 1 a ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
 9. Menovanie zástupcu starostu;
 10. Zriadenie komisie obecného zastupiteľstva;
 11. Určenie platu starostu obce;
 12. Diskusia;
 13. Záver.

 

 

V Bretke, dňa  23. 11. 2018

 

 

 

 

 

                                                                                                             Anna Giczeiová

                                                                                                               Starosta obce

Pozvánka na stiahnutie