Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

03.12.2014 16:38

 V Bretke, dňa 03. 12. 2014 - Beretke, 2014. XII. 03.

 

 

P O Z V Á N K A  -  M E G H Í V Ó

 

Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v platnom znení zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bretke

na deň 8. decembra 2014 (pondelok) od 17:00 hod.

do kultúrneho domu.

-------------------------------

Az SZK NT Községekről szóló, 369/1990 Tt. sz., hatályos törvénye 12 §, 1. bek. értelmében

2014. december 8-án (hétfőn) 17:00 órára

összehívom Beretke Község Képviselő-testület alakuló ülését

a kultúrházba.

 

Program – Napirend:

1.  Otvorenie (štátna hymna), určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice – Megnyitó (himnusz), a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megbízása;

2.   Oznámenie výsledkov volieb – A választás eredményeinek ismertetése

3.   Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce – A község polgármesterének fogadalomtétele

4.   Zloženie sľubu poslancov OZ – A képviselőtestület képviselőinek fogadalomtétele

5.   Vystúpenie starostu – A polgármester felszólalása

6.   Schválenie programu zasadnutia – Az ülés napirendjének jóváhagyása

7.    Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ – A KKT ülésének összehívására és az ülés vezetésére felhatalmazott képviselő megbízása

8.   Zriadenie komisií OZ, voľba ich predsedov – A KKT bizottságainak megalakítása, a bizottsági elnökök megválasztása

9.  Určenie platu starostu obce – A polgármester fizetésének megszabása

10.  Diskusia – Hozzászólások

11.  Záver – Zárszó

 

 

 

 

 

Anna Giczeiová – Giczeiová Anna

                                                                                                    starosta obce - polgármester

 

Na stiahnutie: Pozvánka - Meghívó