Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, konaného dňa 28. 11. 2022 o 16:00 hod v kultúrnom dome

23.11.2022 13:59

Pozvánka

na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka,

konaného dňa 28. 11. 2022 o 16:00 hod v kultúrnom dome

 

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa

3. Výsledky volieb a zloženie sľubu

a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení  o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie);

b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom;

c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva;

d) Vystúpenie novozvoleného starostu;

4. Schválenie programu a overovateľov zápisnice

5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu

6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva (oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva)

7. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov  (podľa z. 357/2004 Z. z.)

8. Určenie platu starostu obce

9. Rôzne

10. Záver

 

V Bretke, dňa 23. 11. 2022

 

                                                                                                          Anna Giczeiová

                                                                                                            starostka obce