Pozvánka na OZ

07.03.2019 20:52

 

Pozvánka

 

Na prvé zasadnutie

obecného zastupiteľstva obce Bretka v roku 2019,

dňa 12. 3. 2019 o 16:30

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia;
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;
  3. Schválenie programu zasadnutia;
  4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ;
  5. Prejednanie prijatia  úveru na dofinancovanie rekonštrukcie MŠ;
  6. Upozornenie prokurátora;
  7. Schválenie rozšírenia kanalizačnej siete pri socialných bytoch;
  8. Nákup pozemku;
  9. Rôzne;
  10. Záver.

 

 

 

V Bretke, dňa  7. 3. 2019

 

 

                                                                                                           Anna Giczeiová

                                                                                                             starostka obce