Pozvánka na OZ

21.12.2018 11:36

 

Pozvánka

 

Na prvé zasadnutie

obecného zastupiteľstva obce Bretka v roku 2018,

dňa 27. 12. 2018 o 10:00

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ.
  5. Projekt LEADER
  6. Úprava rozpočtu
  7. Rôzne
  8. Záver

 

 

 

V Bretke, dňa  21. 12. 2018