Pozvánka na II. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka

12.12.2022 07:07

Pozvánka

na II. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka,

konaného dňa 15. 12. 2022 o 15:30 hod v zasadačke obecného úradu

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia;
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;
  3. Schválenie programu zasadnutia;
  4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ;
  5. Prejedanie miestnych daní a poplatkov;
  6. Rôzne;
    1. Informácia o stave základných predpisov obce;
  7. Záver

 

V Bretke, dňa 12. 12. 2022

 

 

 

                                                                                                       Mária Vajda Susányi

                                                                                                             starostka obce