Pozvánka na 8. zasadnutie OZ

12.12.2019 08:00

Pozvánka

Na VIII. zasadnutie

obecného zastupiteľstva obce Bretka,

dňa 16. 12. 2019 o 16:00

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia;
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;
  3. Schválenie programu zasadnutia;
  4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ;
  5. Úprava rozpočtu obce za rok 2019;
  6. Schválenie Dodatku č.1 k VZN 1/2013;
  7. Výsledok kontroly Komisie verejného záujmu;
  8. Záver.

 

V Bretke, dňa 12. 11. 2019

                                                                                                           Anna Giczeiová

                                                                                                             starostka obce