Pozvánka na 7. zasadnutie OZ

20.10.2015 19:05

Pozvánka

 

Na 7. zasadnutie

obecného zastupiteľstva obce Bretka,

dňa 22. 10. 2015 o 17:00

 

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ v roku 2015
  5. Schválenie VZN  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
  6. Schválenie VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bretka;
  7. Rôzne
  8. Záver

 

 

 

 

V Bretke, dňa: 20. 10. 2015

 

 

                                                                                                           Anna Giczeiová

                                                                                                             starostka obce