Pozvánka na 12 zasadnutie OZ

20.05.2021 08:46

Pozvánka

na XII. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka,

konaného dňa 24.05.2021 o 16:30 hod v zasadačke obecného úradu

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ
 5. Prejednanie investičného zámeru obstarania nájomných bytov  s nižším štandardom  v rozsahu 2 x 6 b.j. a súvisiacej technickej vybavenosti (vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, žumpa, prístupová komunikácia, sklad dreva) Schválenie formy a spôsobu obstarania; formy a spôsobu financovania, určenia zabezpečenia záväzku spôsobu zabezpečenia záväzku, prijatia záväzku, vyčlenenia finančných prostriedkov na splácanie úveru ŠFRB, zabezpečenie čiastky spolufinancovania.
 6. Prejednanie zámeru prevodu vlastníctva majetku obce – predaj  nehnuteľného majetku – pozemkov obce na parcelách :
 • Parcela  registra „E“ , okres: Rožňava, obec: Bretka, katastrálne územie : Bretka vedená na liste vlastníctva č.156 ako parcela číslo 97, výmera 1875 m2, Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok v zastavanom území obce, vlastnícky podiel k pozemku : 1/1;
 • Parcela  registra „E“ , okres: Rožňava, obec: Bretka, katastrálne územie : Bretka vedená na liste vlastníctva č.156 ako parcela číslo 98, výmera 1067 m2, Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok v zastavanom území obce, vlastnícky podiel k pozemku : 1/1;
 • Parcela  registra „E“ , okres: Rožňava, obec: Bretka, katastrálne územie : Bretka vedená na liste vlastníctva č.156 ako parcela číslo 99, výmera 805 m2, Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok v zastavanom území obce, vlastnícky podiel k pozemku : 1/1;
 • Parcela  registra „E“ , okres: Rožňava, obec: Bretka, katastrálne územie : Bretka vedená na liste vlastníctva č.189 ako parcela číslo 100/1, celková výmera 2385 m2, Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok v zastavanom území obce, vlastnícky podiel k pozemku : 6/9 t.j. 1590 m2.

, určenie spôsobu prevodu a súvisiacich podmienok a náležitostí.

 1. Prejednanie „Správy o plnení úloh KPSS obce Bretka za rok 2020“
 2. Požiadavka poskytnutia finančnej podpory pre Pierott n.o. Prešov pre podporu liečby chlapca Marka s postihnutím pravej strany mozgu , ktorého n.o. podporuje od 2016
 3. Záver

 

V Bretke, dňa 20.05.2021

 

 

 

                                                                                                           Anna Giczeiová

                                                                                                             starostka obce