Pozvánka na 3. zasadnutie

14.06.2018 14:07

 

Pozvánka

 

Na tretie zasadnutie

obecného zastupiteľstva obce Bretka,

dňa 20. 6. 2018 o 16:00

 

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia;
  2. Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;
  3. Schválenie programu zasadnutia;
  4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ;
  5. Schválenie záverečného účtu za rok 2017;
  6. Povinné uznesenie OZ pred komunálnymi voľbami;
  7. Rôzne;
  8. Záver;

                                                                                          

 

 

 

 

 

V Bretke, dňa  14. 6. 2018

 

 

                                                                                                           Anna Giczeiová

                                                                                                             starostka obce