P o z v á n k a na XIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka

23.06.2021 15:08

P o z v á n k a

na XIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka,

konaného dňa 28.06.2021 o 17:00 hod v zasadačke obecného úradu

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ
 5. Prejednanie návrhu záverečného účtu obce Bretka za rok 2020
 6. Určenie  a vyhlásenie podmienok a náležitostí obchodnej verejnej súťaže pre prevod vlastníctva majetku obce – predaj  nehnuteľného majetku – pozemkov obce na parcelách :
 • Parcela  registra „E“ , okres: Rožňava, obec: Bretka, katastrálne územie : Bretka vedená na liste vlastníctva č.156 ako parcela číslo 97, výmera 1875 m2, Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok v zastavanom území obce, vlastnícky podiel k pozemku : 1/1;
 • Parcela  registra „E“ , okres: Rožňava, obec: Bretka, katastrálne územie : Bretka vedená na liste vlastníctva č.156 ako parcela číslo 98, výmera 1067 m2, Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok v zastavanom území obce, vlastnícky podiel k pozemku : 1/1;
 • Parcela  registra „E“ , okres: Rožňava, obec: Bretka, katastrálne územie : Bretka vedená na liste vlastníctva č.156 ako parcela číslo 99, výmera 805 m2, Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok v zastavanom území obce, vlastnícky podiel k pozemku : 1/1;
 • Parcela  registra „E“ , okres: Rožňava, obec: Bretka, katastrálne územie : Bretka vedená na liste vlastníctva č.189 ako parcela číslo 100/1, celková výmera 2385 m2, Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok v zastavanom území obce, vlastnícky podiel k pozemku : 6/9 t.j. 1590 m2.
 1. Prejednanie návrhu na náhradu platu starostky obce za nevyčerpanú dovolenku za rok 2019
 2. Schválenie zmeny formy a rozsahu zabezpečenia záväzku – objemu požadovaného úveru zo ŠFRB v rámci žiadosti o kúpu „Nájomný bytový dom s nižším štandardom – 2x6 b.j. Bretka“ z bankovej záruky na zabezpečenie nehnuteľnosťou  , zmenou bodu  5.2 uznesenia číslo 4-24-05/2021
 3. Záver

 

V Bretke, dňa 22.06.2021

 

 

 

 

 

                                                                                                           Anna Giczeiová

                                                                                                             starostka obce