OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

14.05.2019 10:09

Vyvesené: 14. 5. 2019

OZNÁMENIE

O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

          Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásenie pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

 

14.  5. 2019

 

Roland Szamko, narodený: 15. 7. 2000

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

 

Miestom nového trvalého pobytu je Bretka.

 

 

 

 

 

 

Bretka, 14. 5. 2019

 

                                                                                             odtlačok pečiatky ohlasovne

                                                                                         a podpis zamestnanca ohlasovne