Oznámenie o začatí správneho konania podľa § 82 ods.7 zákona o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

17.02.2021 11:38

 

Oznámenie o začatí správneho konania podľa § 82 ods.7 zákona o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Obec Bretka, ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a §3 ods.6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín: v počte 16 ks ovocných drevín (1x slivka, 13x orech, 2x jabloň)  rastúcich v katastrálnom území Bretka, na pozemku vo vlastníctve žiadateľa, na parc. č. KN-C 248/1  (trvalý trávnatý porast) z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín a za účelom výsadby nových drevín.

Žiadateľ:Develas.r.o., Poštová 536/14, 040 01 Košice, IČO: 44 182210, v zastúpení JUDr. Pavol Kontra, advokát, Čučmianska Dlhá 21, 048 01 Rožňava

 

Žiadosť doručená dňa:15.02.2021

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní(obecbretka@centrum.sk).

 

V Bretke:  16.02.2021