Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

02.03.2017 14:22

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Bretka, ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v zenní neskorších predpisov a §3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín: v počte 1 ks dreviny (agát) rastúci v k. ú. Bretka v areláli miestneho kúpaliska, na pozemku parc. č. KN-C 1413/2 (TTP, podľa KN-E  parc. č. 105) a 1 ks dreviny (smrek) rastúci v k. ú. Bretka, na pozemku parc. č. KN-C 133 (záhrada, podľa KN-E parc. č. 50), z dôvodu ohrozenia stavieb.

 

Žiadateľ: Ing. Ragályi Robert, Pri Majeri 38, 982 01  Tornaľa,

Žiadosť doručená dňa: 22. 2. 2017

 

V súlade s §82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 dni od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní. 

 

 Dokument na stiahnutie