Oznámenie o strategickom dokumente

29.04.2015 23:03
Oznámenie o strategickom dokumente
 „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS)  Košického samosprávneho kraja“ 
 
podľa Zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  
 
I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE  O  OBSTARÁVATEĽOVI  
1. Názov Košický samosprávny kraj  
2. Identifikačné číslo  35541016  
3. Adresa sídla Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu Ing. Imrich Fülöp, zástupca riaditeľa Úradu KSK, koordinátor RIÚS KSK Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Tel: +421/55/7268144 e-mail: imrich.fulop@vucke.sk   
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie Ing. Imrich Fülöp, zástupca riaditeľa Úradu KSK, koordinátor RIÚS KSK Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Tel: +421/55/7268144 e-mail: imrich.fulop@vucke.sk    
 
II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE  
1. Názov Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja ((RIÚS KSK)  
2. Charakter Regionálna integrovaná územná stratégia (ďalej len RIÚS) predstavuje strednodobý strategický dokument určujúci základné rámce a prioritné oblasti pre regionálny rozvoj v ďalšom programovom období 2014 – 2020. RIÚS zohľadňuje princípy pre integrovaný prístup definované v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, zo 17. decembra 2013, kde sú zakotvené zásady partnerstva a integrovaný prístup k územnému rozvoju. RIÚS je implementačným nástrojom pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej len IROP), ktorý identifikuje najvhodnejšie 
investície v oblastiach regionálnej dopravy, školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb, kultúry a životného prostredia v území Košického kraja. IROP 2014 – 2020 ako strategický dokument s celoštátnym dosahom bol posúdený v zmysle zákona 24/2006 Z.z. v platnom znení a v záverečnom stanovisku č. 3000/2014-3.4/zk bol odporučený na schválenie. Následne bol Integrovaný regionálny operačný program schválený Európskou komisiou dňa 18.12.2014.  
3. Hlavné ciele Na základe vymedzenia z národnej úrovne RIÚS KSK sústreďuje svoje intervencie do vybraných cieľov týchto prioritných oblasti: – bezpečná a ekologická doprava v regióne, – ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, – konkurencieschopný a atraktívny región, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regióne, – zlepšenie kvality života v regióne s dôrazom na životné prostredie. Prínosom celého RIÚS KSK je identifikovanie a realizácia priorít na základe ich analýzy a následného konsenzu aktérov v Košickom kraji, čím sa má dosiahnuť predchádzanie negatívnym účinkom nekoordinovaného plánovania, ktoré je typické pre doterajší intuitívne orientovaný prístup pri identifikácii a realizácii priorít z národnej úrovne.  
4. Obsah (osnova)  I.  Úvodná časť  účel a ciele dokumentu RIÚS KSK  stručná charakteristika jednotlivých častí RIÚS KSK  spôsob zapracovania stratégie UMR  prehľad východiskových dokumentov týkajúcich sa vymedzeného územia a informačných zdrojov  chronológia prípravy RIÚS KSK a spôsob zapojenia partnerov   inštitucionálne zabezpečenie prípravy RIÚS KSK  
II. Analytická časť Kompletná analýza Košického kraja je dostupná v už spracovaných materiáloch Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja, či v Národnej stratégii regionálneho rozvoja. Stručná charakteristika Košického kraja je uvedená v prílohe materiálu ako povinná príloha. Pre potreby RIÚS boli stručne analyzované len oblasti podporované v IROP:  regionálna doprava  verejná osobná doprava  nemotorová doprava  sociálne služby  materské školy  základné školy  stredné školy  zdravotná a ambulantná starostlivosť  kreatívny priemysel  vodovod a kanalizácia  revitalizácia miest  SWOT analýza Košického kraja s ohľadom na analyzované oblasti 
Závery analýzy sú pre každú strategickú prioritu RIÚS KSK zhrnuté v SWOT analýze, ktorá sumarizuje silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia analyzovaných tematických oblastí. III. Strategická časť 3.1. Globálny cieľ RIÚS 3.2. Strategická priorita č.1: Bezpečná a ekologická doprava v Košickom kraji 3.3. Strategická priorita č.2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 3.4. Strategická priorita č.3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regióne 3.5. Strategická priorita č.4: Zlepšenie kvality života v regióne s dôrazom na životné prostredie 3.6. Strategická priorita č.6: Udržateľný mestský rozvoj funkčnej oblasti mesta Košice IV. Vykonávacia časť  inštitucionálne a organizačné zabezpečenie prípravy a realizácie RIÚS KSK  indikatívny časový a finančný harmonogram realizácie RIÚS KSK  zásobník projektových zámerov   monitorovanie a hodnotenie RIÚS KSK V. Prílohy  
5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického dokumentu Vzhľadom na charakter tohto strategického dokumentu ako aj vzhľadom k procesu jeho spracovávania, ktorý bol založený na princípe partnerstva, bude RIÚS KSK spracovaný v jednom variante ako výsledok dohody jednotlivých členov partnerstva pri zapracovaní prevažnej väčšiny vzniknutých pripomienok.   
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania   začatie prípravných prác – zber dát       01.2014  spracovania analytickej časti          09.2014  spracovania strategickej časti         12.2014  vykonávacia časť             06.2015  predloženie návrhu RIÚS na odsúhlasenie  Rade partnerstva pre RIÚS a MPRV SR      09.2015   
7. Vzťah k iným strategickým dokumentom   Národná stratégia regionálneho rozvoja SR  Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 - 2020  Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS 2001), Zmeny a doplnky č.1 (KURS 2011)  ÚPN VÚC Košický kraj – Zmeny a doplnky 2014  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK v programovacom období 2007 – 2013, jeho 3. aktualizácia bola schválená dňa 20.06.2011 Zastupiteľstvom KSK, uznesením č. 270/2011. Uznesením č. 59/2014, zo dňa 28.04.2014, bola predĺžená platnosť PHSR do roku 2015  
8. Orgán kompetentný na jeho prijatie    MPRV SR  
9. Druh schvaľovacieho dokumentu  Rozhodnutie MPRV SR  
 
III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu  na životné prostredie vrátane zdravia  
1. Požiadavky na vstupy Vstupy pre RIÚS KSK predstavujú finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  Na realizáciu programu bude potrené zabezpečiť aj spolufinancovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu, iných verejných zdrojov (najmä rozpočtov obcí a VÚC).   
2. Údaje o výstupoch Výstupom implementácie RIÚS KSK bude súbor aktivít, zameraných na posilnenie a skvalitnenie ekonomických, sociálnych a environmentálnych podmienok Košického regiónu vyplývajúcich z realizácie jednotlivých opatrení. Tieto aktivity prispejú nielen ku skvalitneniu infraštruktúry, posilneniu ekonomickej bázy, zvýšenia konkurencieschopnosti ale aj k efektívnemu a racionálnemu využívaniu prírodných zdrojov, k ochrane a tvorbe životného prostredia, a tiež k zmierňovaniu klimatickej zmeny. Výstupy a výsledky implementácie RIÚS KSK budú hodnotené v rámci sledovania hodnôt merateľných ukazovateľov.   
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie Podpora projektov zameraná na bezpečnú a ekologickú dopravu v Košickom kraji – ekologicky priaznivé a nízko uhlíkové dopravné systémy (cyklodoprava v mestách). Zlepšenie kvality života v regióne s dôrazom na životné prostredie:  zvýšenie energetickej efektívnosti budov na bývanie,  zvýšenie dostupnosti zdrojov podzemných vôd pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou,  zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmeny klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Treba očakávať najmä pozitívne priame aj nepriame vplyvy na životné prostredie. Konkrétne aktivity však podliehajú samostatnému posudzovaniu v zmysle zákona 24/2006 Z. z. v platnom znení, v procese ktorého budú navrhnuté opatrenia na elimináciu, resp. minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Pri realizácii investičných zámerov vyplývajúcich z implementácie RIÚS KSK je určité riziko negatívneho zásahu do životného prostredia, toto však bude eliminované dôsledným posudzovaním zámerov stavieb a činností na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. a následnou realizáciou navrhnutých opatrení.  
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva Predpokladá sa pozitívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva, nakoľko samotným cieľom RIÚS KSK je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť miest a obcí v Košickom kraji.   
5. Vplyvy na chránené územia  Vzhľadom na všeobecný charakter dokumentu nie je možné vopred identifikovať vplyvy na chránené územia, keďže jednotlivé aktivity budú predmetom ďalšieho výberu. Schválené aktivity (očakávané výsledky a dopady) budú musieť rešpektovať úroveň ochrany jednotlivých typov chránených území v zmysle platnej legislatívy SR v oblasti ochrany prírody a krajiny, t.j. aj v súlade so stupňom ochrany dotknutého územia. V záujmovom území sa nachádzajú chránené územia národného významu ako aj územia NATURA 2000. Do riešeného územia zasahujú aj národné parky, chránené krajinné oblasti a maloplošné chránené územia (chránený areál, prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia, prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka, chránený krajinný prvok). Možno konštatovať, že úspešná implementácia RIÚS KSK bude mať predpoklad pozitívneho vplyvu na ochranu prírody, ochranu biodiverzity a tak aj na chránené územia.  
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu Nepredpokladajú sa významnejšie riziká spojené s uplatňovaním strategického dokumentu vo vzťahu k životnému prostrediu. V tomto štádiu posudzovania možno predpokladať riziká len vo veľmi všeobecnej miere, napr. nedostatok kvalitných ľudských  a finančných zdrojov na implementáciu a realizáciu RIÚS KSK a pod. Realizácia investičných zámerov môže byť spätá s rizikom negatívneho zásahu do životného prostredia. Toto však bude eliminované dôsledným posudzovaním zámerov stavieb a činností na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. a následnou realizáciou navrhnutých opatrení.   
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce hranice štátu Vzhľadom na charakter strategického dokumentu nie je predpoklad vplyvu na životné prostredie presahujúcich štátne hranice.   
 
IV. Dotknuté subjekty  
1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení Vzhľadom na regionálny charakter dokumentu a jeho obsah, dotknutou verejnosťou sú všetci občania Košického kraja a subjekty, združenia a iniciatívy občanov, právnických a fyzických osôb pôsobiacich v Košickom kraji, ktoré budú mať záujem zapojiť sa do implementácie RIÚS KSK.  
2. Zoznam dotknutých subjektov 1. Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. Slobody 6,810 05 Bratislava 2. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 3. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1 4. Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbova2, P.O. Box 52, 837 52 Bratislava 37 5. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1 6. Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1  7. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitá1ska 4, 816 43 Bratislava 1 8. Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava 9. OÚ Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 041 26 Košice 10. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice 
11. OÚ Košice, odbor opravných prostriedkov, Komenského 52, 041 26 Košice 12. OÚ Košice, odbor cestnej dopravy a poz. komunik., Komenského 52, 041 26 Košice 13. OÚ Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52,041 26 Košice 14. OÚ Košice, odbor školstva, Komenského 52, 041 26 Košice  15. Štátna ochrana prírody SR, Tajovského ul. 28B, 974 01 Banská Bystrica 16. Krajský pamiatkový  úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice 17. Prešovský samosprávny kraj, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov 18. Banskobystrický samosprávny kraj, SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 19. Mesto Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Združenia miest a obcí Košického samosprávneho kraja: 20. RZ mesta Košice, Miestny úrad Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79  Košice 4 21. RZ MO "Zemplín" Michalovský región, MsÚ Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 22. RZMO Použia, ObÚ Veľké Raškovce, 076 75 Veľké Raškovce 23. RZO Košice-okolie, ObÚ Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa 24. Sobranské RZS – ZO, ObÚ Veľké Revištia, 072 43 Veľké Revištia 25. ZMO Hnileckého regiónu, MsÚ Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica 26. ZMO južného Zemplína, ObÚ Parchovany, 076 62 Parchovany 27. ZMO horného Gemera, MsÚ Rožňava, Šafáriková 29, 048 01 Rožňava 28. ZMO Medzibodrožia, MsÚ K. Chlmec, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec 29. ZMO Údolia Bodvy, ObÚ Mokrance 38, 044 58  Moldava nad Bodvou 30. ZMO Rudohoria, MsÚ Medzev, Štošská 6, 044 25 Medzev 31. ZMO Spiša, ObÚ Spišské Tomášovce, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce  
3. Dotknuté susedné štáty Maďarsko, Ukrajina Nepredpokladá sa vplyv na susedné štáty.   
 
V. Doplňujúce údaje  
1. Mapová a iná grafická dokumentácia Nie je.  
2. Materiály použité pri vypracovaní strategického materiálu   Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020  Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 v znení Zmien a doplnkov č.1  Územný plán veľkého územného celku Košického kraja v znení Zmien a doplnkov 2014  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK v programovacom období 2007 – 2013, jeho 3. aktualizácia bola schválená dňa 20.06.2011 Zastupiteľstvom KSK, uznesením č. 270/2011. Uznesením č. 59/2014, zo dňa 28.04.2014, bola predĺžená platnosť PHSR do roku 2015  Podklady a údaje zo ŠÚ SR  Podklady a údaje MK SR a MZ SR  Metodické usmernenie Riadiaceho orgánu pre IROP č. 1 pre prípravu regionálnych integrovaných územných stratégií.   
 
 VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia Košice, apríl 2015  
 
VII. Potvrdenie správnosti údajov  
1. Meno spracovateľa oznámenia Ing. arch. Anna Mareková, vedúca referátu územného plánovania Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka Ing. Imrich Fülöp, zástupca riaditeľa Úradu KSK, koordinátor RIÚS 
 
Dokument na stiahnutie: sea_rius_ksk-pdf.pdf (205730)