OVS 3/2021 Lom Bretka

30.08.2021 12:13

V e r e j n á    V y h l á š k a

 

Obec   B r e t k a

so sídlom Obecný úrad,  Bretka č.33, 980 46 Bretka

vyhlasuje podľa § 281 až 288  Obchodného zákonníka

 

OBCHODNÚ  VEREJNÚ  SÚŤAŽ č. 3/2021

 na odplatný prevod vlastníckeho/spoluvlastníckeho podielu obce na nehnuteľnom majetku:

 

 • Popis nehnuteľností :

 

 1. Parcela  registra „E“ , okres: Rožňava, obec: Bretka, katastrálne územie : Bretka vedená na liste vlastníctva č.156 ako parcela číslo 116, výmera 6933 m2, Druh pozemku: lesné pozemky, pozemok mimo zastavanom území obce, vlastnícky podiel k pozemku : 1/1;

s týmito podmienkami:

 

A./ Obsah návrhu zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá :

 1. Predmetom návrhu zmluvy bude odplatný prevod vlastníckeho/spoluvlastníckeho podielu obce  na nehnuteľnom majetku definovanom vyššie (podľa vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže časť popis nehnuteľnosti);

Pre predloženie návrhu zmluvy je potrebné využiť spracovaný návrh v prílohe týchto podmienok s doplnením identifikácie kupujúceho, navrhovanej jednotkovej ceny za m2 a celkovej ceny za kúpu.

 1. Súťažiaci ponúkne kúpnu cenu , ktorá presiahne uvedenú výšku požadovanej zábezpeky nehnuteľnosti na ktoré sa návrh podáva.  
 2. Súťažiaci prijíma podmienku, že do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa Prima banka a.s. Žilina, pob. Rožňava, číslo účtu (IBAN): SK17 5600 0000 0078 6513 1001 zábezpeku pre potvrdenie záujmu o kúpu nehnuteľného majetku uvedeného  vyššie v sume :
 • nehnuteľnosť podľa bodu a.)  vo výške   9.000,00 €;

Doklad o zložení zábezpeky na účet vyhlasovateľa/predávajúceho predloží vo svojom návrhu podľa bodu 8 vyhlásenia súťaže.

 1. Súťažiaci zaplatí celkovú kúpnu cenu pred podaním zmluvy na vklad v Katastri nehnuteľností, najneskôr do 1 mesiaca od vyhodnotenia súťaže, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia vyhlasovateľa od zmluvy, z dôvodu uvedeného v predchádzajúcej vete, zábezpeka zložená úspešným súťažiacim prepadá v prospech vyhlasovateľa.
 2. Súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa bodov 3. a 4. vyššie nastávajú doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká /§§ 344, 349 Obchodného zákonníka/. 
 3. Návrh zmluvy musí obsahovať minimálne náležitosti platného návrhu zmluvy s premietnutím ustanovení §42 Katastrálneho zákona, ktorým sa stanovuje spôsobilosť zmlúv , verejných listín a iných listín na zápis do katastra. 

 

B./ Ostatné súťažné podmienky:

 1. Informácie o nehnuteľnosti poskytne starostka obce v kancelárii obecného úradu, tel.: 047/5522956, prístup k nehnuteľnosti a jej obhliadku je možné dohodnúť so starostkou obce na obecnom úrade tel.: 047/5522956.
 2. Návrh na uzavretie zmluvy podávajte písomne na adresuObec Bretka, Obecný úrad , Bretka č.33, 980 46 Bretka“, s označením „Prihláška do OVS č.3/2021“ a „ NEOTVÁRAŤ ! “, v uzavretom a nepriesvitnom obale (obálke).

Do uzavretého nepriesvitného obalu vložte :

- doklad preukazujúci totožnosť súťažiaceho ( v prípade právnickej osoby: výpis z obchodného registra príslušného registračného súdu , nie starší ako tri mesiace ku dňu konca lehoty na predkladanie návrhov v bežnej kópii; v prípade fyzickej osoby - podnikateľa výpis zo živnostenského registra príslušného obvodného úradu, nie starší ako tri mesiace ku dňu konca lehoty na predkladanie

návrhov v bežnej kópii; v prípade fyzickej osoby: kópiu platného občianskeho preukazu);

- doklad o zložení zábezpeky v stanovenej výške na účet vyhlasovateľa, v originálnom vyhotovení alebo v úradne overenej kópii.

návrh kúpnej zmluvy  na odplatný prevod vyššie uvedeného nehnuteľného majetku v zmysle bodu A/. Obsah návrhu kúpnej zmluvy, ktorý je prílohou týchto podmienok, vložený do osobitnej uzavretej obálky označenej adresou súťažiaceho a s výrazným označením „OVS č.: 3/2021 – NAVRH  ZMLUVY“.

 1. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí  dňa   17.09.2021 o 12,00 hod.
 2. Návrhy predložené po uplynutí lehoty uvedenej v bode 9. , alebo návrhy ktoré neobsahujú požadované doklady v zmysle bodu 8. podmienok súťaže sú zo súťaže vylúčené.
 3. Súťažiaci nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou podkladov do verejnej obchodnej súťaže ani s účasťou na verejnej obchodnej súťaži.
 4. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční do 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov zmlúv. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr  do 7 pracovných dní  odo dňa vyhodnotenia súťaže. V prípade neúspešného súťažiaceho bude zložená zábezpeka vrátená v lehote na oznámenie výsledkov vyhodnotenia súťaže.
 5. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný.
 6. Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.
 7. Predložené návrhy je možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci pre vyhlasovateľa a to  len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov zmlúv.
 8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.

 

Príloha : návrh kúpnej zmluvy – záväzný formulár pre ponuku

 

V Bretke, dňa  30.08.2021

 

 

 

 

 

                                                                                              Anna Giczeiová

                                                                                                starostka obce

 

Vyvesené :  30.08.2021

 

Zvesené : 

Návrh: kúpná zmluva