Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci

22.01.2015 14:15

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci

Európska komisia svojím vykonávacím rozhodnutím č. CCI 2014SK05FMOP001 z 11. decembra 2014 schválila Operačný program pre potravinovú a základnú materiálnu pomoc na Slovensku.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR plní úlohu riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu pre Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci.

Táto úloha vyplýva z uznesenia vlády SR č.439 z 3. septembra 2014 k návrhu Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci.

Pomoc sa bude realizovať počas programového obdobia 2014 – 2020 prostredníctvom 4 opatrení, a to poskytovaním potravinových a hygienických balíčkov vybraným skupinám príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, poskytovaním teplého jedla osobám bez prístrešia a aj formou podpory distribúcie darovaných potravín s cieľom predísť výraznému plytvaniu potravinami. Touto konkrétnou formou sa bude pomáhať ľuďom či domácnostiam, ktoré sa nachádzajú v náročnej sociálnej situácii. Zámerom je predovšetkým znížiť ich ekonomické zaťaženie so zabezpečovaním základných komodít, ako sú potraviny a základné hygienické potreby.

Podrobné informácie