OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE OCHRANY LESOV PRED POŽIARMI NA ROK 2019

01.03.2019 14:41

OPATRENIA  NA  ZABEZPEČENIE  OCHRANY  LESOV  PRED POŽIARMI  NA  ROK  2019

 

CHRÁŇME LESY

 

Lesné požiare každoročne spôsobujú  nielen materiálne škody, ale lokálne ničia celý ekosystém čím vznikajú nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova požiarom zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces.

Výskyt lesných požiarov v suchom jarnom, letnom, ale aj v jesennom období, ovplyvňuje okrem nedostatku vlahy najmä nedbalosť a neopatrnosť ľudí pri manipulovaní s otvoreným ohňom vo voľnej prírode. Malý ohníček na opekanie slaniny, odhodený nedopalok z cigarety ale najmä úmyselné vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov sú príčinou veľkých škôd nielen na majetku a prírode, ale často aj na zdraví a životoch ľudí, ako sme tomu svedkami aj v súčasnosti.

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru týmto upozorňuje občanov na plnenie si povinnosti v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi a vykonávacej vyhlášky o požiarnej prevencii, na to, že fyzická osoba môže spaľovať suchú trávu, obrezky zo stromov a kríkov na upravených hromadách, pri vhodných klimatických podmienkach, zabezpečení kontroly miesta spaľovania, zabezpečiť spaľovanie vhodnými hasiacimi prostriedkami alebo pracovným náradím na zabránenie prípadného rozšírenia ohňa.

V prípade potreby v priebehu roka 2019 bude Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave vykonávať hliadkovaciu činnosť v okrese so zameraním na dodržiavanie zákonných ustanovení, hlavne v čase dlhodobého sucha a pri zvýšenom počte požiarov v prírodnom prostredí s možným postihom v blokovom i v priestupkovom konaní.

 Za nedodržanie ustanovení zákona NR SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov môže OR HaZZ uložiť pokutu pre fyzickú osobu do výšky 331 EUR (v blokovom konaní do 100 EUR).

Upozorňujeme vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesov, že sú povinní v zmysle právnej úpravy, v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, zabezpečiť  ich ochranu predovšetkým  v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov  a to  hliadkovacou činnosťou  občanmi  zo svojich vlastných radov  (vlastníci, lesní pracovníci a pod.), zabezpečením potrebného množstva protipožiarneho náradia, udržiavaním lesných  ciest a prípadných vodných zdrojov, ktoré môžu pomôcť pri včasnej lokalizácii ale aj uhasení vzniknutého požiaru. Rozhodujúcim faktorom pri lokalizácii lesného požiaru je čas spozorovania  a nahlásenia požiaru a vyrozumenia hasičských jednotiek. Každý kto spozoruje požiar je povinný ho nahlásiť na ohlasovni požiarov na obecnom úrade alebo priamo na bezplatnú telefónnu linku  č. 150, prípadne na  č. 112.

Na  zabezpečovaní ochrany lesov pred požiarmi sa musíme podieľať všetci. Vyzývame preto všetkých, štátne i neštátne subjekty obhospodarujúce lesy, ale najmä  občanov, aby rešpektovali a dodržiavali všetky opatrenia, ktoré sú na ochranu pred požiarmi prijaté.  Je potrebné absolútne rešpektovať zákaz vypaľovania suchých porastov, kladenia ohňov v prírode mimo vyznačených miest a dodržiavania zákazu fajčenia a  manipulácie s otvoreným ohňom na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.