OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE KONTROLY A ZABRÁNENIA ŠÍRENIA AFRICKÉHO A KLASICKÉHO MORU OŠÍPANÝCH V POPULÁCII DIVIAČEJ ZVERI

16.01.2018 11:43

 

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia ŠÍrenia AFRICKÉHO A klasického moru oŠÍpanÝch v poPulácii diviačej zveri

 

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava(ďalej len RVPS),príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení

 

n a r i a ď u j e

 

užívateľom poľovných revírov v okrese Rožňava

 

o p a t r e n i a

 

na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných (ďalej len AMO),  klasického moru ošípaných (ďalej len KMO) v populácii diviačej zveri.

 

1.      Celoročný intenzívny lov  diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie a schválený plán chovu a lovu a lov líšok hrdzavých. Lov diviačej zveri je vykonávaný  za účelom monitoringu AMO , KMO a znižovania denzity diviačej zveri v poľovnom revíri. Toto opatrenie sa vzťahuje aj na poľovné revíri, v ktorých sa chov a lov diviačej zveri neplánuje.

2.      Opatrenia na zníženie denzity diviačej zveri a dosiahnutie normovaných kmeňových stavov:

a)      celoročný zákaz prikrmovania raticovej zveri jadrovým krmivom okrem zveri chovanej vo zverniciach

b)      celoročný lov diviačej zveri na vnadiskách. Na vnadisku môže byť prítomné maximálne 5 kg jadrového krmiva za účelom lovu.

c)      lov je možné vykonávať:

 - s použitím mieridiel a puškových ďalekohľadov vybavených hľadáčikom na streľbu

   v noci s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalších

   podobných zariadení umožňujúcich streľbu v noci, infrazameriavačov, noktovízorov,

               laserových zameriavačov, zameriavačov so zosilnením svetla a optických

               zameriavačov, ktoré sú prispôsobené na videnie v noci, s použitím umelého

               osvetlenia, zariadení na  osvetľovanie terčov

             - v noci po uplynutí dvoch hodín po západe slnka za použitia vyššie uvedených

               prostriedkov

3.      Asanáciu uhynutej diviačej zveri v zmysle ods. 2, písm. a), b),  čl. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002.

4.      Dodržiavať pri manipulácii s ulovenými diviakmi, ich zvyškami ako aj s uhynutými diviakmi, opatrenia zabraňujúce šíreniu AMO a KMO.

5.      Dodržiavať opatrenia na odber a predkladanie vzoriek na vyšetrovanie ulovenej zdravej diviačej zveri  v počte podľa rozpisu monitoringu AMO/KMO, všetkej ulovenej  zveri so zmenami správania a nájdenej uhynutej diviačej zveri. Pritom za uhynutú zver sa pokladá aj všetka zver usmrtená inak ako lovom (napr. usmrtená dopravným prostriedkom, veľkou šelmou a pod.) Vzorku od uhynutej diviačej zveri je nevyhnutné doručiť na RVPS  Rožňava do 24 hodín od nálezu kadáveru, alebo najneskôr v nasledujúci pracovný deň.

6.      V prípade, že z uhynutého diviaka nie je možné odobrať vzorku na vyšetrenie, ohlásiť ihneď túto skutočnosť RVPS Rožňava na telefónne číslo 058/7323183, 0918620236, 0915907291

7.      Vykonávať monitoring u diviačej zveri  v dobe od 1.1. 2018 do 31.decembra 2018. Odber vzoriek musia vykonávať osoby vyškolené na prehliadku zveri.

8.      Viesť užívateľom poľovného revíru o každom ulovenom, uhynutom diviakovi a rozdelení diviny dôslednú evidenciu.

9.      Predkladať mesačne príslušnému okresnému úradu odboru pozemkovému a lesnému hlásenia o love a úhyne diviačej zveri podľa ich usmernenia.

10.  Za dodanie vzorky na laboratórne vyšetrenie sa považuje:

-          ak  je vzorka dodaná na RVPS Rožňava v čo najkratšom čase od jej  odberu,

-          ak vzorka obsahuje minimálne jeden z orgánov alebo tkanív ( mandle, slezina a oblička). Okrem toho je možné odobrať dve vzorky z iných lymfatických tkanív, ako sú retrofaryngeálne, príušné, mandibulárne lebo mezenteriálne lymfatické  uzliny a vzorka ilea. V pokročilom štádiu rozkladu kadáveru je vhodné odobrať na laboratórne vyšetrenie dlhú rúrovitú kosť resp. hrudnú kosť.

-          ak vzorka z  ulovených diviakov obsahuje krvnú zrazeninu,

-          ak sú k vzorke priložené údaje o dátume ulovenia, revíri, katastri ulovenia, veku,  pohlaví, správaní sa diviaka pred ulovením  a mene strelca.

11.  Finančná úhrada za dodanie vzoriek:

-          finančná úhrada bude vyplatená v zmysle pokynov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava , ktoré sú zverejnené vyvesením na obvyklom viditeľnom mieste na RVPS Rožňava,

-           od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018   vo výške 40 EUR   za vzorky z každého nájdeného uhynutého diviaka,

-           od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018   vo výške 10 EUR   za vzorky z každého uloveného diviaka podľa uvedeného rozpisu,

-           od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018  vo výške30 EUR   za ulovenú diviačicu a lanštiačku po predložení ich pohlavných orgánov.

        Bez uvedenia čísla identifikačnej značky nie je možné vyplatiť úhradu za vzorku z uloveného diviaka, ulovené diviačice a lanštiačky (neplatí pri uhynutých diviakoch). 

 

V prípade ulovenia virologicky pozitívnych ako i nájdených uhynutých diviakov na AMO alebo KMO, ktoré boli neškodne odstránené, či už kafilerickým podnikom, spálením alebo hlbokým zakopaním, bude vyplatená náhrada na základe žiadosti predloženej na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Rožňava o stanovenú finančnú úhradu predložením faktúry spolu s prílohou (príloha č. 5 Národného kontrolného programu pre AMO alebo KMO v diviačej populácii na rok 2018).

·      67 € užívateľovi poľovného revíru

-       za každého uloveného virologicky pozitívneho diviaka bez rozdielu veku a hmotnosti;

 

·      50 € za každého virologicky pozitívneho uhynutého diviaka, pričom pri náleze uhynutého diviaka  na nepoľovných pozemkoch, užívateľovi najbližšieho poľovného revíru, pričom ten, kto uhynutú zver nájde, je povinný upovedomiť o tom užívateľa poľovného revíru alebo OÚ odbor pozemkový a lesný alebo príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

 

 

O d ô v o d n e n i e

 

Africký mor  a klasický mor ošípaných sú choroby, ktoré podliehajú  hláseniu v zmysle zákona  č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení. Ide o prenosné ochorenia s veľkou schopnosťou rýchleho šírenia, v dôsledku čoho vznikajú vážne ekonomické straty v hospodárstve, vrátane ohrozenia medzinárodného obchodu. V súčasnosti sa africký mor ošípaných vyskytuje na Ukrajine v bezprostrednej blízkosti Slovensko – ukrajinskej hranice, v Českej republike a Poľsku. Tieto opatrenia bolo nutné vydať na zabránenie vzniku a šíreniu afrického a klasického moru ošípaných.

Na základe vyššie uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti týchto opatrení.

 

 

Dňom 1.1.2018 sa rušia opatrenia na AMO a KMO č.j.  2017/000044 a 2017/000045  vydané dňa 16.01.2017.

 

P o u č e n i e

           

Podľa § 52, písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení na nariaďovanie a zrušovanie opatrení sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVDr. Peter Milko, v.r.

 

  riaditeľ RVPS Rožňava

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia ŠÍrenia AFRICKÉHO A klasického moru oŠÍpanÝch v poPulácii diviačej zveri