Návrh VZN o o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bretka

15.01.2020 11:50

Návrh VZN o o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bretka 

 

Návrh  VZN  vyvesený  na  úradnej  tabuli  a na webovej stránke obce Bretka,  dňa  15. 1. 2020, a zvesený dňa:

 

VZN vyhlásené: vyvesením na úradnej tabuli a na webovej stránke obce Bretka dňa ...............

Zvesené dňa : .............

 

VZN nadobúda účinnosť dňom ...............

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bretke na základe ust. § 4 ods. 3 písm. f) a g) zákona SNR   č. 369/1990 Zb.  o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), a ustanovení   zákona č. 398/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“)        p r i j a l o  

 

 

N  Á V R H

   Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 1/2020

 

o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bretka

 

ktorým sa vydáva

 

Prevádzkový  poriadok  pohrebiska

Článok č. I.

Všeobecné ustanovenia

Tento prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku (ďalej len „Prevádz-kový poriadok“) sa vzťahuje na  pohrebisko a dom smútku v Bretke.
           Upresňuje rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku, povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta, povinnosti návštevníkov pohrebiska a podnikateľov v súvislosti s udržiavaním na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti, tohto miesta.

Ukladá spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska, hrobových miest, určuje čas keď je pohrebisko prístupné verejnosti, spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest, dĺžku tlecej doby, vedenie evidencie pohrebiska, spôsob nakladania s odpadom podľa osobitného predpisu, cenník služieb.

Dohľad zabezpečuje zamestnanec obce s odbornou spôsobilosťou.

Článok č. II.

Základné údaje o pohrebisku

 1. Katastrálne územie: Bretka
 2. Parcelné číslo: 136/1, 136/2, 136/3   
 3. Plocha pohrebiska: 6 356m2
 4. Dom smútku: áno (terasa, obradná sieň, výstav, chladiaci box, WC, predsieň WC)
 5. Voda: áno
 6. Oplotenie: murovaný plot, sieťová plot, vstupná drevená bráná
 7. Komunikácia: zámková dlažba
 8. Chodníky: nespevnené, spevnené plochy dlažba
 9. Osvetlenie: áno
 10. Počet hrobových miest: 294
 11. Počet sektorov : 1

Článok č III.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska

 

     Názov:       Obec Bretka

       Sídlo:       980 46  Bretka 33

         IČO:       00590754

         DIČ:       202 113 2696

Článok č IV.

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku

 

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku :

 1. Vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
 2. Uzatváranie nájomnej zmluvy za prenájom hrobového miesta,
 3. Vedenie evidencie o uložených telesných pozostatkoch
 4. Správu pohrebiska
 5. Správu domu smútku
 6. Údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku
 7. Zabezpečenie údržby, čistoty a kontrola poriadku pohrebiska
 8. Likvidáciu odpadu z pohrebiska
 9. Dodávka vody
 10. Verejné osvetlenie
 11. Otváranie a zatváranie vstupných zariadení

Článok č V.

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

 

 1.   Nájomca hrobového miesta je povinný:
 1. Dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta,
 2. Užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
 3. Udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
 4. Písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a zákona č. 398/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z.,
 5. Udržiavať poriadok  v okolí hrobového miesta a na  pohrebisku.
  1.  Nájomná zmluva
 1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
 2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak tento prevádzkový poriadok neustanovuje inak.
 3. Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný vopred písomne informovať nájomcu, o už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
 4. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
  1.  Výpoveď nájomnej zmluvy
 1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
 2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.
  1.   Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:
 1. závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta
 2. sa pohrebisko zruší,
 3. nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta
  1.  Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v bode 4 písm. a) a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
  2.  Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v bode 4 písm. a) a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť, ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku (informačná tabuľa).
  3.  Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedenom v bode 4 písm. c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené, ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
  4.  Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v bode 4 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu, ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska, považuje za opustenú vec.
  5.   Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v bode 4 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť, po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.
  6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa bodu 8 a 9 tohto článku, musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
  7. Hroby, hrobky alebo pohrebiská, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa môžu zrušiť len na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu SR o zrušení vyhlásenia hrobu, hrobky alebo pohrebiska za národnú kultúrnu pamiatku. Hroby a hrobky, ktoré sú evidované v zozname pamätihodnosti obce, môže zrušiť prevádzkovateľ pohrebiska po predchádzajúcom súhlase kultúrnej komisie pri MZ.
  8. Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon. (zákon č. 398/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov).

Článok č VI.

Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta

 

 1. Dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, zákona  č. 398/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve  a pokyny prevádzkovateľa pohrebiska, dodržiavať ustanovenia nájomnej zmluvy
 2. Zachovávať dôstojnosť pohrebiska:
 • Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, používať alkoholické nápoje a omamné prostriedky, poškodzovať pomníky, zriadenia pohrebiska, objekty a zeleň
 • Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok. Odpady a iné nepotrebné predmety sa môžu ukladať len na miestach na to určených
 • Na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a iný odpad
 • Každý návštevník cintorína je povinný pred určenou zatváracou dobou pohrebisko opustiť
 • Na pohrebisko je zakázaný prístup dopravnými prostriedkami, v odôvodnených prípadoch môže výnimku povoliť prevádzkovateľ pohrebiska (odvoz odpadov, stavebník hrobu, pohrebný sprievod ..)
 • Vodiť psov na pohrebisko je zakázané!

Článok č VII.

Čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti

 

 1. Pohrebisko je verejností prístupné v období:

Od 1. apríla    do 30. septembra      od 7.00 hod. –  do 20.00 hod.

Od 1. októbra do 31. marca                         od 7.00 hod. –  do 18.00 hod.

Počas dní Pamiatky zosnulých t.j. od 1.  novembra do 3. novembra je pohrebisko otvorené do 22.00 hod.

 1. Každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez osobného upozornenia.
 2. Prevádzkovateľ  pohrebiska môže v osobitných prípadoch obmedziť prístup verejnosti na pohrebisko.

Článok č. VIII.

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
plán hrobových miest

 1. Na pohrebisku podľa tohto VZN sa spravidla pochováva každý deň.
 2. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
 1. Hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m
 2. Dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody
 3. Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m
 4. Rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m
 1. Na dvoj hrob a viac hrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 2 písm. c)
 2. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
 3. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté tlecia doba sa musí primerane predĺžiť.
 4. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov  a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 meter.
 5. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami
 6. Ľudské ostatky je možné exhumovať na:
 1. Príkaz sudcu alebo prokurátora
 2. Žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ už nežije, alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu
 1. Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 7 žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky uložené a musí obsahovať:
 1. Vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred uplynutím tlecej doby,
 2. List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
 3. Nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom iného pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené na inom pohrebisku,
 4. Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorá ľudské ostatky prevezie,
 1. Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa odseku 8 nevyhovie, rozhodne o tom súd.
 2. Na rozhodovanie o exhumácií vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon.
 3. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal
 4. Plán hrobových miest sa vedie elektronicky.
 5. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, môžu vykopať rodinný príslušníci zomrelého, alebo ním poverené osoby pod odborným dohľadom prevádzkovateľa pohrebiska.

Článok č. IX.

Ukladanie spopolnených pozostatkov

 1. Spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu.
 2. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky ( ďalej len popol ) sa ukladajú podľa vôle zosnulého vyslovenej za života, alebo podľa želania obstarávateľa pohrebu v urne na pohrebisku.

Článok č. X.

Dĺžka tlecej doby

 1. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby , ktorá je stanovená:
 1. 10 rokov – pre hrob
 2. 20 rokov – pre hrobku
 3. 10 rokov – pre urnu 

Článok č. XI.

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné pre zabezpečenie prevádzky pohrebiska

 1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:

Prevziať bez zbytočného odkladu ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak sú splnené podmienky uvedené v § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 398/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. a to:

 1. Úmrtie je doložené:
 1. Listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho
 2. Pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov
 1. Ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu je písomný súhlas orgánu činného v trestnom konaní:
 1. Umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním
 2. Prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska
 1. Viesť evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:
 1. meno, priezvisko a dátum úmrtia  osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste
 2. dátum uloženia ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania
 3. záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou
 4. meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba, názov obce ak je nájomcom obec
 5. dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len nájomná zmluva) a údaje o zmene nájomcu
 6. údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia
 7. skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob
 8. údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu
 1. Evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o:
 1.  zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal
 2.  zrušení pohrebiska
 1. Zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
 2. Vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19 zákona č. 398/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  131/2010 Z.z.
 3. Zabezpečiť , aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1 zákona č. 398/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  131/2010 Z.z.
 4. Dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona č. 398/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  131/2010 Z.z.
 5. Dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1 zákona č. 398/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z.
 6. Pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona č. 398/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  131/2010 Z.z.
 7. Nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom
 8. Chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred  zaplavením
 9. Umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb
 10. Písomne informovať nájomcu o:
 1. Skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené
 2. Dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa, súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku
 1. Ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu, na základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska
 2. Počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne  zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takomto pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je povinnosť bezodkladne písomne informovať nájomcu.

Článok č. XII.

Spôsob nakladania s odpadmi

 1. Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný nájomca hrobového miesta a návštevník pohrebiska odviesť na miesto na to určené na pohrebisku
 2. Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.
 3. Stavebník je povinný stavebný odpad na vlastné náklady odviezť z pohrebiska.
 4. Odpad sa likviduje v 1100 l  kontajneroch na zber odpadu umiestnených pred vstupnej bráne cintorína.
 5. Odvoz odpadu zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska dodávateľským spôsobom prostredníctvom firmy FÚRA Rozhanovce.

Článok č. XIII.

Režim údržby, čistoty a dezinfekcie prevádzkových priestorov domu smútku

 1. Prevádzkové priestory, ostatné pomocné priestory a zariadenia na osobnú hygienu, technická vybavenosť, zriaďovacie predmety sa udržiavajú v dôkladnom poriadku a čistote.
 2. Za týmto účelom sa vykonáva mechanická očista a dezinfekcia, ktorá je zameraná na ničenie a odstraňovanie mikroorganizmov.
  1. Pri údržbe povrchov sa zachováva: - dvojfázový postup čistenia – najskôr mechanická očista za použitia syntetických čistiacich prípravkov v odporúčaných koncentráciách, ktoré sa pripravujú v teplej vode a potom vlastná dezinfekcia s prípravkami s dezinfekčným účinkom
  2. Pri čistení sa dodržiavajú postupy pre prácu s prípravkami podľa doporučení výrobcu a používajú sa osobné ochranné pracovné pomôcky.

Dezinfekčné roztoky sa pripravujú vždy čerstvé, čo najkratšiu dobu pred použitím. Musí sa dodržať predpísaná koncentrácia dezinfekčných roztokov a odporúčaná doba pôsobenia.

 1. Prípravky používané:
 • na mechanickú očistu: napr. Jar, Pur, tekuté prášky – Cif, Ata, čistiace prípravky – Fixinela, Domestos,
 • dezinfekciu: napr. Savo Chloramín B, Jodonal B, Forten

Pomôcky na upratovanie sú označené a vyčlenené podľa spôsobu použitia, udržiavajú sa v čistote a po skončení práce sa vyčistia, vydezinfikujú a vysušia.

 1. Frekvencia režimu údržby čistoty a dezinfekcie:
 • prevádzkové priestory, zariadenia pre osobnú hygienu : po použití a podľa potreby
 • chladiaceho zariadenia: v prípade kontaminácie, po každom použití, a podľa potreby.
 1. Zamestnanci:
 1. Podľa druhu vykonávanej činnosti používajú pracovný odev a osobné ochranné pracovné pomôcky (plášť, rukavice, rúška na tvár) Pre odkladanie civilného odevu majú vyčlenený priestor, ktorý je vybavený vešiakom, stolom, stoličkami.
 2. Dodržiavajú zásady osobnej hygieny:
 • pravidelné umývanie rúk tečúcou teplou vodou a mydlom s dezinfekčným účinkom.
 • pri kontaminácii rúk biologickým materiálom sa ruky umýjú a dezinfikujú prípravkom s baktericídnym a virucídnym účinkom (Spitaderm konc., Septoderm – konc.)
 1. V dome smútku sú priebežne dopĺňané dostatočné množstvá čistiacich a dezinfekčných prostriedkov i toaletných potrieb.
 2. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje pravidelnú evidenciu v denníku chladiaceho boxu. Zapisuje teplotu pri akej boli do boxu uložené telesné pozostatky. Do chladiaceho boxu sú ľudské pozostatky ukladané v truhle. Kapacita chladiaceho boxu sú 4 truhly. Chladiace zariadenie má umývateľné povrchy. V chladiacom boxe sa udržiavajú ľudské pozostatky do času pochovania. V chladiacom boxe sa udržiava teplota v rozmedzí 0°C až 5°C, v prípade potreby mrazenie do -10°C.

Článok č. XIV.

Sankcie

Akékoľvek porušenie ustanovení tohto Prevádzkového poriadku je postihnuteľné ako priestupok podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ak nepôjde o trestný čin. Regionálny úrad verejného zdravotníctva posudzuje porušenie zákonov a stanovuje sankcie za priestupky podľa § 32 zákona č. 398/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a iné správne delikty podľa § 33 uvedeného zákona.

Článok č. XV.

Záverečné ustanovenia

 1. Na pohrebisku je zabezpečený zdroj úžitkovej  vody na polievanie. Prístup nájomcov hrobových miest k vode na polievanie ovplyvňujú klimatické podmienky regiónu. Vo všeobecnosti platí, že prístup k vode je možný týždeň pred Veľkonočnými sviatkami a končí po sviatku Všetkých svätých.
 2. Vývoz odpadov je zabezpečený 1 krát za 2 týždne (6 kontajnery o objeme 1100 l) dodávateľským spôsobom. Vyseparované zložky odpadu – podľa harmonogramu vývozu.
 3. Podnikateľské subjekty, pred vstupom na pohrebisko si vyžiadajú od prevádzkovateľa pohrebiska doklad „Povolenie vstupu na pohrebisko - na vykonanie prác“. Tento doklad vydá poverená pracovníčka obecného úradu, ktorá zinkasuje  poplatok, o čom vydá príslušný doklad. Prevádzkovateľ pohrebiska skontroluje hrobové miesta pred a po ukončení prác.

V prípade, že podnikateľský subjekt, ktorý vykonáva práce na základe objednávky od nájomcu hrobového miesta sa nevie preukázať povolením na vstup na vykonanie prác, je povinný uhradiť prevádzkovateľovi pohrebiska zmluvnú pokutu vo výške 50,00 €.. V prípade opakovaného porušenia sa zmluvná pokuta zvyšuje na 100,00 €.

 1. V prípade ak podnikateľský subjekt, ktorý sa nachádzal na území pohrebiska spôsobí na jej území škodu, zodpovedá za dokumentovanú škodu v plnej výške. Škodu zdokumentuje pracovník obce. Vstup na pohrebisko sa nepovolí, ak objednávateľ prác je dlžníkom nájomného za hrobového miesta.
 2. Prílohy:
 • Príloha č. 1 – Výška poplatkov za jednotlivé cintorínske úkony

                       (cenník služieb)

 • Príloha č. 2 – Povolenie vstupu na pohrebisko „vzor“
 1. Na návrhu všeobecne záväzného nariadenia sa uznieslo obecné zastupiteľstvo Obce Bretka na svojom zasadnutí dňa ........................... .

Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo Obce Bretka na svojom zasadnutí dňa  ............................... , uzn. č. : .............................. .

 1. Zmeny a doplnky tohto VZN č. 1/2020 - Prevádzkového poriadku pohrebiska schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Bretke.
 2. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 4/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bretka – Prevádzkový poriadok pohrebiska zo dňa  25.08.2015.

 

 

 

 

 

 

 

Anna Giczeiová

starostka obce

P r í l o h a    č. 1  k  VZN č. 1/2020

o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území Obce Bretka

 

 

Výška  poplatkov za jednotlivé cintorínske úkony:

 

 

 

Druh poplatku

Výška poplatku

v €

1

Prenájom hrobového miesta na 10 rokov  /jednorazový poplatok/

 

- občania, ktorí majú trvalý pobyt v obci

6,64

- občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci

6,64

2

Prenájom urnového miesta na 10 rokov  /jednorazový poplatok/

 

- občania, ktorí majú trvalý pobyt v obci

6,64

- občania , ktorí nemajú trvalý pobyt v obci

6,64

3

Poplatok za obradnú miestnosť /príprava, úprava po obrade, ozvučenie/

10,00

5

Poplatok  za použitie chladiaceho zariadenia na jeden deň

3,00

6

Poplatok za vstup /vstup vozidla, stavebné práce, stavebná úprava hrobu/

4,00

7

Vstup vozidla s telesne postihnutými osobami

bez poplatku

 

 

 

Schválené v obecnom zastupiteľstve dňa  ...................................

 

Cenník nadobúda účinnosť dňom               ..............................

 

 

 

 

 

 

 

Anna Giczeiová

starostka obce

 

 

Vyvesené:

 

Zvesené:

 

P r í l o h a    č. 2  k  VZN č. 1/2020

o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území Obce Bretka

 

Prevádzkovateľ pohrebiska:

 

Obec Bretka, 980 46  Bretka 33,

IČO: 00590754, DIČ: 202 113 2696

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Povolenie  vstupu  na   pohrebisko   č.: …… / 20….

 • na vykonanie prác
 • na vjazd motorového vozidla

 

         Prevádzkovateľ pohrebiska  povoľuje vstup na pohrebisko :

 

1./  Nájomcovi (žiadateľ) :  ........................................................................................................

 

Bytom : ................................................................................................................................

 

Kontakt (tel.) : ......................................................................................................................

 

Nájomná zmluva č.: ...............................,  sekcia č.:  ........ ,  Hrobové miesto č.: ..............

 

Povolenie sa žiada  na obdobie :  od ..........................  do ............................

 

Za účelom vykonania kamenárskych prác (rozviesť, popísať) ...........................................

 

.............................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................

 

1.1./ Kamenárske práce bude vykonávať:

 

Firma / meno a priezvisko : .................................................................................................

 

Sídlo (adresa) : ...................................................................................................................

 

IČO, DIČ / č.OP : ...............................................................................................................

 

Kontakt (tel.) : .....................................................................................................................

 

1.2./ Motorové vozidlo :

 

Značka a typ :  ..................................................................... EČ (ŠPZ) : ............................

 

1.3./ Povolenie vstupu na pohrebisko pre nájomcov alebo osoby splnomocnené nájomcom/cami hrobového miesta/miest na vykonanie opráv a úprav hrobového miesta/miest sa vydáva za týchto podmienok:

 • pred začatím stavebných prác je nutné v kancelárii prevádzkovateľa pohrebiska (obecného úradu) zaplatiť poplatok za vstup na pohrebisko;
 • rám hrobu osadiť v rade s ostatnými, aby nevyčnieval, tvarovo neprekážal boli dodŕžané odstupy medzi hrobmi a chodníkmi medzi radmi a hrobmi;
 • dovezený, vybúraný, vykopaný materiál uskladňovať na mieste ktoré určí poverený pracovník prevádzkovateľa pohrebiska;
 • nepoškodzovať okolité hrobové miesta;
 • na chodníkoch a na verejnom priestranstve je zákaz prípravy a miešania betónu;
 • zvyšky materiálu odstrániť a vyviezť na vlastné náklady z územia pohrebiska na miesto určené prevádzkovateľom a očistiť okolie hrobu;
 • jazda motorovými vozidlami a inými mechanizmami je po trávniku a mimo spevnenej komunikácie zakázaná;
 • dodržiavať príslušné ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska;
 • ukončenie opráv a úprav hrobového/vých miesta/miest je nutné nahlásiť v kancelárii prevádzkovateľa pohrebiska (obecného úradu) za účelom kontroly dodŕžania uvedených podmienok;
 • v prípade nedodržania podmienok ste povinný vykonať nápravu na vlastné náklady.

           V prípade nedodŕžania uvedených podmienok prevádzkovateľ uplatní sankcie voči dotknutému subjektu.

 

1.4./ Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil s podmienkami povolenia vstupu na pohrebisko, ich obsahu porozumel a zaväzujem sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

 

V Bretke, dňa .....................

 

 

 

    ...............................................                                        ..................................................

    Nájomca  hrobového miesta                                              Osoba splnomocnená   

                                                                                                       nájomcom

 

 

2./  Záznam o vykonaní úhrady poplatku za vstup na pohrebisko :

 

Poplatok za vstup na pohrebisko vo výške  ................   €  uhradený dňa  .........................

 

Prevzal : ..............................     dňa : ................................ doklad č.: ...............................

 

 

V Bretke, dňa  ..................................

 

 

 

 

                                                                                              .....................................................

                                                                                                 Pečiatka obce a podpis                                     

                                                                                                       oprávnenej osoby

 

na stiahnutie: Návrh VZN o o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bretka